Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de tijden toen men niet wist dat 'n taalleraar iets anders kon doen dan lesgeven in grammatika en spelling, heeft hij de aandacht gevestigd op de betekenis der woorden en uitdrukkingen, op synoniemen, op beeldspraak, stijlnuances, wijzigingen in de betekenis der woorden, op het materiaal dus dat de taal vormt. Ja, ik durf zeggen dat de opmerkingen die de beste oudere leraren maakten in hun leeslessen, waren ontleend, direkt of indirekt, aan Stellwagens diverse boekjes.

Wekeliks een of twee uur alleen tegenover zo'n man te zitten met de in die week verworven kennis en lektuur en met 'n opstel over het gelezen boek ; zijn schrandere kritiek te ontvangen die elke zwakke plek van de weekarbeid onderstreepte ; met hem te lezen en te dringen in de gedachten van 'n moeilik auteur ; voor hem op te zeggen enige bladzijden gememoriseerde verzen, waardoor men in enige jaren 'n merkwaardige bloemlezing van onze Nederlandse literatuur in 't hoofd kreeg ; en vooral, door hem telkens geprikkeld te worden tot arbeid en spanning van al z'n vermogens ; ik verzoek u, niet uit de hoogte neer te zien op zo'n opleiding, al waren er zwakke kanten. Als gij bij uw akademiese vorming er zó nog een bij hadt kunnen hebben, gij zoudt dubbel te benijden zijn.

En nu wilt ge Leraar worden ? Want gij zijt dat nog niet; dat begrijpt ge ; zelfs niet al hadt ge een benoeming in uw zak.

Leraar in 't Nederlands ? Weet ge 't wel zeker ? Ik kan 't u eigenlik niet aanraden. Er wordt daarvoor meer van 'n mens gevorderd dan hij eigenlik geven kan. Maar ge wilt beslist ? Nu, ik hoop dat gij geroepen zijt.

Maar 't doet er ook eigenlik niet toe. Want 't is met de School als met 't Huishouden. De huishouding is geduldig en laat zich van elk regeren, zoals 'n huisvrouw uit de oude tijd verzuchtte. En de school ook. Gaat 't niet recht, dan gaat 't scheef. En aan uw pensioen zult ge toch wel komen. Gepensionneerd leraar in 't Nederlands ; dat is 'n hele goeie positie in de wereld, als gij ten minste uw taak niet te zwaar hebt gemaakt en er nog wat levenslust in u overbleef.

Sluiten