Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den tijd van de Dreyfuszzaak, toen een dergelijk militair ingrijpen een weegschaal deed overhellen, had men hetzelfde beeld kunnen gebruiken ; men zou dat toen anders, meer impressionistisch hebben gedaan. Nu toont ons de uitvoerige gravure de portretten, ten voeten uit, van alle betrokkenen, het dramatische moment is door die uitvoerigheid wel wat op den achtergrond gedrongen : het effect van de handeling is slapjes. Maar de vinding is goed, en even duidelijk als kunstig meegedeeld. Ten overvloede maakt Vondel er een gedicht bij.

Het zoogenaamde heulen met Spanje wordt Oldenbarneveldt in meerdere prenten voor de voeten geworpen. In de „Verclaringhe van den Gouden Blaasbalk van den Spaanschen schalk" vindt men een soort volkstooneeltje, met een kaartleggenden goochelaar die een aap bij zich heeft. Een andere prent geeft een portret van Oldenbarneveldt; als men het vakje oplicht, zit Alva er onder. Een aardigheid nog lang in onze spotprentkunst toegepast. „Schoolhoudinge" heet een van de hatelijkste satires.

Wij leezen Iustigh voort, en dat om aan te vanghen, De reys na Spanje toe daar na wij seer verlanghen

zeggen de grijze staatsman en zijn vrienden, in een kringetje geschaard.

De satire kon wel armzalig-geesteloos zijn in die dagen ! — diezelfde dagen toen de Hollandsche graveurs en schilders in het simpel en nuchter, maar met stillen humor vertellen van de dagelijksche dingen zoozeer meesters waren. Welk een anderen kijk op den tijd krijgt men, bij het bezien van de beminnelijke teekeningen en prenten van Averkamp, Esayas van de Velde, Visscher e.a., dan bij het raadplegen van deze droge, vernuftlooze spotprenten !

Wat is eigenlijk duffer en plomper dan de hatelijkheid die ons op de groote prent van Oldenbarneveldt's executie achter

Sluiten