Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vaak het tegenovergestelde van dit laatste voor . dat de stilstand van dat proces, de stilstand van den groei der diépste z J^ermogens, geheel het lijfüjk leven duurt. Zulk een dan heeft niet alle<m oneindig grooter kansen harmonisch te zijn en een zuiver-evenwichtigen, mdruk te mak^ maar zoo hii kunstenaar is, zal het ook uit zijn wensen Mi^en! dat zijn^ssentieele geest aan het eind van zijn SvSaan geen hooger voortref fel jkheid bezat dan aan he^ Win Ik herhaal: zijn essentieele geest — niet die van zime lagereen maatschappelijke menschelijkheid, die deel heeft aan den groei van het lichaam, daaronder en daarmede Hjdt en geniet van der jeugd af aan ; zich kundigheden Sgen maakt, hartstochten verwekt en ondergaat, in't kort wiens verschijningsvorm het lichaam is; maar ik bedoel, die SSeTeSt die hoogste capaciteit, wiens lichaam : zijn vertastbSSdenk-voelen, de kunstarbeid is. Dit vermogen, dezSeeSzal da„ gedurende heel een menschenleven .blijken te blilven gelijk hij was, toen de bezitter hem ^ zich-zelf ontdekteen hij hem als goddelijk geschenk m handen gegeve^ wtrd. En welnu : zulk een essentieele> gees^eenhoogste vermoffen in dien staat, is dat van Augusta de Wit. Dezelfde " leSS dezifdedele voortreffelijkheid zijn in haar eerjte werk !Jsïn haar jongste ; geen ^P^ffi*™^ beloof ik zullen eens in haar laatste zijn. Zoo het weder m oe glkomst moge" gebeuren - want het is ^«ed-gg^d dat nèg meerdere wetenschap, een grooter onderwerp een clans van voller rijkdom over eenig harer werken m^en soreiden — het schoone vermogen dat het schiep, lïïtoiiïïSStaiii, zooals dit ook in het verleden het geva was duidelijk herkenbaar hetzelfde zijn. Waarom £ dit met' zoo groote zekerheid waag te voorspellen? Veroorloof Sff u ergde verklaring van te geven. Het schijnt mi toe, da'de Natuur nimmer den *fA<™J^tït^ öm meerdert of haar laat groeien, óm haar rijk te maxen, om haÏÏ tdoengroeien alleen.' Zij is zeer spaarzaam en: hafr sPaïza\mheid is juist het JW^^^ST vreks die het eoud ophoopt om het bezit van het goua Sftchenkt geenerlei rijkdom, en dus ook niet aan geestelijke mach?, afn een harer kinderen dan uit de■ noodwend^heid, Se héél haar oneindige gemeenschap weldoend beheerscht.

Sluiten