Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

the gleaming course of the sky between the dark waringin tops." ....

Want al is het ongetwijfeld waar, dat m geen dezer schoonheden de majesteit en grootschheid van het hollandsche citaat worden gevonden, wie die begrijpt, dat elk kunstwerk een dubbelgesternte is, waarvan het onderwerp de donkerder, de beelding-zelve de lichtere ster is, en dat de eerste, ofschoon nauwelijks en terecht door den kunstgevoelige, bij het aesthetisch genieten, geacht, desalniettemin baan, kleur en schittering van de laatste mède-bepaalt — wie die dit begrijpt zal aan de beeldingskracht wijten, wat zoo duidelijk mede door den invloed van het onderwerp wordt veroorzaakt?

En overigens ! .... Is het niet iets zeer verwonderlijks te achten, gelijk ik reeds liet gevoelen, en tevens iets, dat getuigt van de uitzonderlijke geest-kracht dezer vrouw, dat het mij mogelijk was de bewijzen mijner bewering te putten ook uit dit in 't Engelsch geschreven werkje ? Want men behoeft het nog niet volstrekt eens te zijn met Goethe's woord, dat iemand, die van een vreemde taal gebruik maakt, slechts gestempelte Phrasen" kan te voorschijn brengen, om te voelen, dat zulk een, ook al méénen hij en allen die zijn werk lezen, dat hij haar volkomen machtig is, daarin niet zoo vrijelijk zijn denkvoelen zal kunnen uiten als in zijn moedertaal Hem onbewust, wordt toch allicht zijn élan bedwongen, zijngeest van diens beste werk afgeleid. Getransponeerd op een lager plan is de verhouding tusschen een vreemde en demoedertaal te vergelijken met die tusschen de schrijfmachine en de pen Ik mag zeggen," hoorde ik onlangs een zeer vooraanstaand journalist verklaren, „dat ik mij zou durven meten met de beste en handigste beroepstypisten hier m Holland en toch . . stellen kan ik niet op de machine. Het schijnt, dat ik zonder het,te weten, toch nog te veel moet

letten op wat mijn handen doen Het is niet als de pen,

die van zelf voortglijdt " — Zou, waag ik het te vragen,

onze kunstenares niet wel eens later hebben gevoeld, dar dit werk nóg meer kunst, minder journalistiek, vóller vooral, rijker vooral, zou zijn geworden, zoo zij bij het schrijven niet de engelsche machine maar de hollandsche pen hadde gebruikt ?

Sluiten