Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meenen met het woord, en eer in hunne gedachte liik-f nmt

noch6*?" ï6 WÜ gouden. Ons ^fff^tJ^S^ noch hun kwaad ons kwaad 8 '

a^"^1^^^ ~ -rde. En

«JSf^f l1*," ??? «en van de treffendste en meest verrassende bekoorlijkheden van dit machtig dramatisch ItlJS^fw* d6n ?igen °°genblik, dat onze sSJer deze Sond Jhearfenmetnin^ Uitte' hare genialiteit reeds dien af! grond had overbrugd, met, als in het sprookje een brTi

wereldrijk S^TIT £j g-elukkig de vreemdf werew, rijk doorvoelend en begrijpend binnengingen*

hl5 "7eUïg leggend Citaat ditfvergeleken bijTde potige" bladzijden die het voorafgaan en volgen, maar welke m ?n

r^^, Tbr?-m-ij dwingt U te onthouden™ blaSijden^S ' anJ£ïïbeSCh/iJTmg 00k' waarin vaak> schoon met gansch andere middelen, een van Looy'sche voortrTffelnkheid

5antebnrltVL?ia^bij ïem' t aarde e^St£JSdï Ik £X u- ' het hCiht en den schemer aan uw oogen voelt ^ tler V00,ral aan die meesterlijke beschrijving in SS'S^r i!52.° k°rt bestek' aan het begin vÏÏ on? veï vtn gedu end^tlrf ^iï"** h^S ^tetl!J£l ISschouwH" Hio Jhichtigen, maar geheelen, reisdag aanschouwd , die goudwuiving van het opkomen verglH-

^ifie7^mïi of £^ueeZegd *J* ^°el.een hardnekkigen hTgenomen ei' ui & Vf af miJn in deze studie eens

want die daar zoo duidelijk blijkende, gedrongenVn S?' mm breedweergevende schrijfwijze, dii macht tot de Srach tig-synthetische greep, welke hetVermaHok ^ analytisch te zi n, omdat haar analyse-niet sSniidt en ISn^' "a ééne Van de wezenlijkste In^^schoorSreigen"

scnrnfster trorT^^6 ^icht' die deze ^nzSSge «°3 • •' } 0tt hare ^«zinnigheid en hoogheid cok populair m den besten zin des woords bij de groote mén°ie van het beschaafd en ontwikkeld volk hebben geniïS Want nergens wordt het in haar werk gemist dit wnttfe tisch toonen van de analyse, dit an^ïis^

Sluiten