Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een meesterlijk kunstwerk is, het is mede niet anders dan (een rustpooze in der schrijfster levenstaak. Indië won haar en (ontdekte haar aan zich-zelf, en zij behoort het voor immer. En keerde zij naar Holland terug als naar het vaderhuis, eens daar, moet haar geest toch dra weer hebben verlangd zijne bestemming te volgen. Want gelijk een vrouw haar plichtenvol zorgen voor man en kinderen j?el een wijle wil verlaten, om in het ouderlijk huis haarrand- en meisjesleven nog eenmaal in zoete herinnering te doorleven, zoo drijft ook onze ziel eens weer een begeerte naar haar geboortestreek, maar zooals ook zulk een vrouw dan dra weer terugverlangt naar haar gezin, zoo haakt onze ziel weer naar de streek harer bestemming. Want leven is: heen en weder reizen tusschen geboorte-sfeer en sfeer van voorbestemde ontwikkeling, zooals de méést wèldoende rust van den ouden dag niet anders mogelijk is, dan in de laatstgenoemde sfeer herdenkend te mogen verblijven tot den dood ....

Het zou vreemd mogen heeten, dat tusschen Het Dure Moederschap en haar eerstvolgend werk, een indisch : G o d e nl a n d, zeven jaar moesten verloopen, indien het niet waarschijnlijk ware, dat Christian hier Cyrano het spreken heeft belet. Of ik dit betreur ? Neen ; we zouden dan haar journalistischen, maar hoe voortreffelijken en fraaien jongsten bundel: N a t u u re n Menschen in Indië niet alleen hebben gemist, maar ook hare drie jongste zuivere kunstwerken — het hierboven genoemde en de sublieme De Jager en Het Zwervende Zeevolk roept den Wind — zouden dan niet zóó glans-levend van weelde, zoo oostersch-rijk van gracievol-gedragen juweelen zijn geweest. Want juist, dunkt mij, in dat rusten als kunstenaar eenige jaren lang — nevens de terugkeer tot de beelding van het louterinlandsch leven — mogen wij een der oorzaken zien van het herverschijnen van het lyrisch pathos, dat, en, ik zei het U reeds vroeger in deze studie : rijker en guller straalt dan we 't zelfs aantroffen in haar eerste werk ; hier als daarin is het de rijkdom van het opgespaard bezit; het , land hare diepste ziel heeft zijn rustjaar gevierd en alle

Sluiten