Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor heb Ik nu alles geschapen en van af het begin der dingen heb Ik op dézen aanblik gewacht .... Ach, houd nog niet op .... verweile noch, du vóller Augenblick, du bist so schön .... Kijk, kijk, daar komt Mijn dienaar Raphael al aangevlogen, die je op Mijn bevel voor dessert de appelen van den boom des eeuwigen levens brengt, die dat gansje van 'n Eva zoo dom was te vergeten . . . ." Ik zeg u, dat alles zou-ie heel gewoon vinden, maar hevig zou het hem verwonderen en kwetsen, zoo nu een bediende op hem toetrad en hem influisterde dat het rijtuig voor was, en daarna bleef wachten .... Wat! wil die man een fooitje ; gebeurt dan niet alles op aarde, uit liefde tot en welbehagen in elkander?.... Bestaat er dan zoo iets als geldelijke belooning voor een dienst .... krijgt men dan niet alles, zooals hij nu ook vanavond, gratis ? Foei, hoe onaangenaam .... een fooi .. . . ! alsof dien man en z'n vrouw en kinderen niet alle dagen de gebraden duiven in den mond vliegen .... ,,0, maar nee, nee", juicht z'n ziel, „ik zie 't al, het is niet om een fooi, 't is werachtig wéér om me te helpen m'n jas aan te trekken. Brave, brave kerel!" En, heelemaal vergeten, hoe hij-zelf dien morgen op zijn kantoor op één half percent courtage dreigde dood te rallen, reikt-ie hem, wijn-geroerd, z'n 1 e e g e hand .... — Neen, een dergelijke visie op 'n proletariertje, een dergelijk zoetelijk denken over hem, zijn niet van artistieken aard. Ik weet niet of Gorter gelijk heeft wanneer hij zegt,dat kunstenaars den rijkdom achterna loopen, maar wel ben ik er zeker van, dat zij er zich niet om verheugen, als zelfs zoo een armzalig bruin-gelivreid wagon-lits-mannetje zulk een uilskuiken is, niet in de „wacht te sleepen" wat er te sleepen valt. Het is ook evenmin stérke, flinke journalistiek. Het is ... . Maar komaan, tut tut tut! het moge geoorloofd zijn, dat een criticus als zco menïg ander onderzoeker een vergrootglas gebruikt — bij dit, 't eenige kleine vlekje op het uitmuntende literair-journalistieke geheel der schets, een microscoop te halen, dat ware toch wel t r o p de z è 1 e .... —

Neen, nu liever, nu dan eindelijk dat werk, waarmede, gelijk ik in de inleiding dezer studie schreef, Mevrouw

Sluiten