Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bepaalde kleuren (de groene japon van Rita in Allerzielen) , door voelbaar-making anderszins van de meer algemeene strekking, welke hij aan de handeling van zijn personnages toekent. — Het dichtst bij de werkelijkheidsstukken staat ,AUerzielen' ; hief is wat den tekst betreft alleen in wat meer lyrisch getinte gedeelten de afwijking van de tot-dien-tijd-toe gevolgde werkmethode voelbaar. In ,De Schoone Slaapster' accentueert het rhythme het meer dan realiteit bedoelen ; ook de namen der personnages (o.a. Sero = ik zaai), Droomelot, enz. ,Dageraad' vertegenwoordigt, als een gedramatizeerde historie-inminiatuur van de uitvinding der machine (waarbij dan natuurlijk de noodige aanwijzingen omtrent de meest wenschelijke toepassing niet zijn verzwegen), een zeer eigenaardig genre van tooneelkunst.

Is het reeds in 't algemeen moeilijk de verschillende werken van een schrijver te rubriceeren, dubbel bezwaarlijk is dit, waar het den arbeid geldt van een voor velerlei levensgevoel ontvankelijk auteur als Herman Heyermans. De humorist — die echter zijn roeping als verkondiger van democratische idealen ook dan niet ontrouw wordt — vertoont zich in zijn fantastisch vlieger-stuk ,De Groote Vlucht' ; en b. v. in ,Robert, Bertram & Co.' ; terwijl in ,De Wijze Kater' de tirade van revolutionnaire strekking op sprookjesachtig-fantastische en daardoor wel zeer smakelijke wijze wordt voorgedragen door den sprekenden 9jp<»s sTtéw/jiog van het stuk....

Dat Heyermans geslaagd is in zijn bedoeling : een brok leven, in dramatische bewerking, op bepaalde wijze te ; doen spreken tot zijn volk, — zijn verbazingwekkend succès ' is daar, om het te bewijzen. Détailcritiek op de wijze waarop '• hij dit succès bereikt, is niet huius loei. Men heeft Heyermans sentimentaliteit verweten; gebrek aan psychologische

Sluiten