Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ironische waarheid, dat in deze wereld altijd de één het geld, en de ander het „sociale gevoel" heeft.... Maar Minnestral, wiens intuïtie hem naar den machtige van geest drijft, den beste, — dien hij bekeert, — Minnestral, de wondere knaap die de stemmen van woud en luchten verstaat, valt als het slachtoffer van de duistere machten die eens door zijn sterken vriend in verbond waren opgenomen. , Dit stuk is nooit gespeeld. Het is één van Van Eeden s beste werken. Ook speelde men niet het dubbel-drama ,In Kenterend Getij'. Dit komt mij minder jammer voor. Hier krijgen we de eerste drama's, waarin de onevenwichtige, hoogmoedige schijn-liefde verheerlijkt wordt; de drama's met de valsch-naïeve helden der liefde; die zich als Jezus voelen. — Lucas van Gelder en zijn neef en discipel geven zelfs een niet malsche critiek op den Godmensen ; de auteur stelt hen als meerder voor ; — hoewel hij toch de betoovering van den zoeten naam, als hij dien op 'n moment voor 't „effect" noodig heeft, niet versmaadt aan te wenden1). Leeft in een stuk als ,Minnestral' eendoor liefde doorlichte wijsheid, in ,De Kentering' vooral, maar ook in vele der volgende stukken, is de liefde door schrilgillende hysterie vervangen. En daardoorheen breken dan telkens brokjes klank vol schoon besef; waardoor voor zwakke geesten dit afschuwwekkend werk met zijn schoonen, valschen schijn verleidelijk wordt.

Men zal misschien opmerken, dat mijn toon hier niet den rustig qualificeerenden klank heeft van dien van den geschiedschrijver. Inderdaad, maar ik moge eraan herinne-

') Zooals men weet, is Dr. Van Eeden thans, (Dec. 1921), na vele bulletins omtrent zijn voortgang in deze richting te hebben laten uitgeven, bezig Roomsch-Katholiek te worden (noot bij de correctie).

Sluiten