Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunst, en, na het naturalisme, het leven meer heeft gezien met religieuzen blik en met een perspectief van eeuwigheid.

*

* *

Waar we het huidige tooneel beschrijven, komen vele namen voor onze aandacht ; het aantal tooneelschrijvers is tegenwoordig grooter dan het misschien ooit ten onzent was. Daar hebt ge Emants, den knappen stylist, die meer dan één kunstperiode heeft beleefd, en wiens werk door zijn wezenlijke qualiteiten, door zijn zuivere en sterke — altijd zich aan ,,de werkelijkheid" houdende — karakterschildering, stand kon houden.

Zijn groote succès heeft hij behaald met ,Domheidsmacht', dat achtereenvolgens door Het Nederlandsch Tooneel en Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap is gespeeld ; het met aardige vondsten uitstekend consequent uitgewerkte stuk laat ons zien hoe een vrouw, goedig maar dom, door haar domheid alleen, haar telkens op fatale oogenblikken optredende domheid, een menigte ellende over haar omgeving brengt ; hoe zelfs de overleggingen van den ongemeen intellectueelen man met wien zij getrouwd is, tegenover deze macht het onderspit delven. Als het meeste — en vooral: het kenmerkende — tooneelwerk van Emants doet dit stuk in zijn détails zeer realistisch aan ; het is trouwens één van de bekende principes van den auteur, dat hij zich stipt aan de waargenomen werkelijkheid wil houden; beschuldigt iemand hem een onwaarschijnlijk détail in zijn werk te hebben gebracht, dan zal hij triomfantelijk in 't midden brengen, dat hij dat détail precies zóó uit zijn omgeving heeft gecopiëerd ; — en meenen, dat hij daarmee volkomen zijn pleit gewonnen heeft....

We zullen over de waarde van deze beschouwingswijze niet redeneeren ; noemen nog, als het tweede succès van

Sluiten