Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, Louis de Vries is veel mooier ! Maar na een jaar of zes was hij geheel zichzelf geworden ; en zoo hij ook toen nog veel aan Bouwmeester denken deed, het was alleen toe te schrijven aan de gelijksoortigheid van hun machtig temperament. Toch, bij Louis de Vries — die niet, als zijn meester, eerst twintig jaar langs volks acteur is geweest, was een mogelijkheid voor werk van meer moderne gedachte. Hij had niet, als Bouwmeester door jarenlange speelgewoonte de romantische school als de eenig-zaligmakende leeren beschouwen ; hij was ook, door meerdere maatschappelijke ondervinding buiten de kringen van het tooneel, bescheidener en meer ontvankelijk voor anderer denkbeelden; voor denkbeelden uit de letterkundige wereld ook. Hij leefde ook in een tijd, waarin het besef doordrong, dat het er voor den tooneelspeler niet alleen maar op aan kwam, een zoo groot mogelijk publiek met zoo grove en effect-rijk mogelijke middelen te amuzeeren of op hun zenuwen te werken. Zoo heeft hij dan, door zijn later beginnen, en door al deze omstandigheden samen, een tijd lang een groote ontvankelijkheid behouden

I voor allerlei werk, en dat op een leeftijd en bij een speelkracht waarbij we dit zelden zien. Zoo heeft hij, van huis uit toch vooral „sterke" speler, toch door zijn fijne intuïtie geholpen, zelfs een zoo teer genuanceerde, fijne en fijnhumoristisch geziene figuur als het Christelijke kleermakertje in Shaw's .Androcles' kunnen creëeren op verrukkelijke' wijze.

Er was trouwens in dat figuurtje iets, dat hem, van Joodsche afkomst, wel zeer goed lag : het zachte en weerlooze. In rollen, waarin het meelijwekkende, hetzij tragisch, of burgerlijk-dramatisch, de grondtoon was, toonde De Vries zich nog meer op zijn plaats. Zijn Judas Ish-Kariot herdenk ik met diepe dankbaarheid, met zijn créatie van Sender Lehmann in Hermann Reichenbach's ,Ketten'(vertaald Nederlandsche Kunst IX 7

Sluiten