Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaak de stoere leefkracht van zulke bonken te zwenken naar de weidsche, geweldige levensmogelijkheden en uitlevingsmogelijkheden, die het tooneel biedt; dan . .. wil er nog wel eens iets van hen terecht komen ; en zelfs wel eens iets ontzaglijks.

Laten we wat remmen. Iets ontzaglijks heeft Nico de Jong nog niet gepresteerd. Het milieu waarin hij het grootste deel van zijn tooneelloopbaan verbleef, was daarvoor niet gunstig. Niet dat de Rotterdammers niet van tijd tot tijd groot werk deden ; — maar dan stonden er andere menschen vóór hem.

De Jong heeft véél, om éen onzer beste acteurs te worden. Ik verkijk mij niet. — Maar hij moet den leider vinden, die in hem het enthousiasme voor zijn „vak" aantikt. Dit wordt, naarmate hij ouder wordt, naarmate de gemakzucht toeneemt, en 't idee „allo, zoo mot 't maar voortgaan", niet gemakkelijker.. . . Maar als die geestdrift wordt gewekt, dan zullen het thuis-zijn op de planken, de kracht, welke hij toonde, hem nog vóóraan kunnen brengen.

Gusta Chrispij n-M u 1 d e r is een zeer knappe tooneelspeelster, die echter bij haar collega's en bij andere kenners steeds meer succes heeft gehad dan bij het groote publiek. Een reden te meer om in dit boekje nog eens even de aandacht op hare bijzondere capaciteiten te vestigen.

Al wat deze actrice doet, is wei-bestudeerd en af. Ik herinner mij hoe zij in Schnitzler's ,Roepstem des Levens' een zeer klein rolletje speelde, de kolonelsvrouw, die in de tweede acte wordt neergeschoten. Een enkele scène slechts heeft zij daar te spelen ; ze is een bijfiguur; maar hoe „staat" een bijfiguur, en : hoe precies staat die op haar plaats in het geheel, wanneer mevrouw Chrispijn ze speelt ! Als zij, door het doodelijk schot getroffen, neervalt, gaat

Sluiten