Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voren kwam, als men op grond van zijn talent verwachtte. Vijftig jaar geleden zou hij daartoe de gelegenheid hebben gevonden in het melodrama; in salonstukken is deze krachtmensch minder op zijn plaats. Zoo, wat we gelooven, de toekomst is aan werk als Laudy's, Paradijsvloek', is de toekomst ook aan acteurs als Ko van Dijk, die in dit werk zoo prachtig de wilde wanhoop van Kaïn gevoelen deed. Zijn kreet

Vlammen, vlammen, vlammen

in het laatste bedrijf, wanneer hij, zelf een dwalende laaiïng gelijk, over het tooneel stormt, zullen wie deze geweldige creatie zagen, niet vergeten.

Van Dijk is éen van de weinige acteurs die van-zelf goed verzen zeggen, omdat zij rhythmisch kunnen voelen. Het vers is hem niet een opgelegde fraaiigheid, maar een meegeleefde stileering, een schoonheid die de natuurlijkheid niet schaadt. Zoo was hij ook in Vondel's Samson de ideale tragische zonneheld. Ook Cyrano en Gysbreght speelde hij, ook Michel Brancomir in Coppée's ,0m de Kroon'. De stoere, voor de macht der vrouw bezwijkende gendarme in ,De Duivel in de Vrouw', de majoor van Stoutenburg in Fabricius' ,Meteoor'. ... Maar we willen geenszins een lijst van zijn rollen geven ; en noemen dan nog slechts, om aan te duiden, wat zijn speelkunst vermag te geven in een weeker genre, zijn voortreflijke, ook door den schrijver warm geprezen creatie van IJsbrand, den titelheld in van Eeden's stuk.

Cor van der Lugt Melsert is, wat zijn uiterlijk leven betreft, een gelukskind. Opgevoed door zijn zuster en zwager, mevrouw en den heer Van der Horst, werd hem van huis uit een ernstige opvatting van de tooneelkunst bijgebracht. Hij leerde het vak practisch bij het

Sluiten