Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreef.1) Verschillende andere maandbladen geven min of meer geregeld verslag van de gebeurtenissen op tooneelgebied ; zoo ,0p de Hoogte', waar indertijd de ,Planken'rubriek door J. H. Róssing werd verzorgd ; hetgeen vooral een reeks ter-loops gegeven interessante herinneringen aan een vorig tooneeltijdvak voor ons beduidde. Ook ,Onze Eeuw' heeft korten tijd haar tooneelrubriek gehad, die in de handen was van de uitstekende romancière, ook schrijfster van eenige succesvolle tooneelstukken, mevrouw Jo van Ammers—Küller, die tegenwoordig met de redactrice, mevrouw IJssel de Schepper, dezen arbeid in ,De Wereldkroniek' voortzet.2)

Zoo zijn we tot de weekbladen gekomen. In dezen staat het weekblad ,De Amsterdammer' („oude groene") vooraan, waar Top Naeff week aan week uitstekend geschreven, alleen maar naar onze meening ietwat eenzijdig-bewonderende Dramatische Kronieken schrijft ; welke van tijd tot tijd in bundels worden verzameld. Frans Mijnssen gaf vroeger, afgewisseld door den pseudonymus Honoré de la Baignoire, beschouwingen over de tooneelopvoeringen, welke hem belangrijk voorkwamen in de „nieuwe groene" ; tegenwoordig valt, voor zoover mij bekend, het tooneel buiten den beschouwingskring van dit sterk vermagerde blad.3) In de ,Haagsche Post' is een tooneelschrijver-acteur aan het woord, die zich achter den pseudo „Habitué" ternauwernood nog „verbergt", en een bijzonder onderhoudenden stijl met een vooral voor 't luchtige genre zeer gevoeligen smaak vereenigt ; diverse weekbladen van een

') Thans verzorgt de heer J. W. F. Werumeus Buning de Dramatische Kroniek.

s) Jo de Wit schrijft nu in Onze Eeuw over het tooneel. 3) Sedert overleden,

Sluiten