Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muizen te verdrijven, waarom ze hem heer kater noemden, of ook wel riepen ze mij na „zape" (een uitroep om katten te verjagen, vert.) of „miz". miz" (een woord om ze te lokken, vert.). Een ander zeide: „ Ik gooide je moeder met rotte oranjeappelen, toen zij als ob 'upa (7) op een ezel de stad werd rondgereden." Kortom, ofschoon ze mij allerlei scheldwoorden achter mijn rug najouwden, hadden die nooit de gewenschte uitwerking op mij gehad, God zij dank. En, ofschoon ik mij boos maakte, het ik het niet blijken. Ik het het mij welgevallen ... totdat eens 'n jongen het waagde mij te zeggen, dat ik 'n hoere- en heksekind was. Daar hij het zoo hard uitschreeuwde, dat een ieder het hooren moest — had hij het niet zoo luidkeels gedaan, dan had ik 't mij niet zoo aangetrokken .— greep ik een steen en smeet hem zijn hersenpan in stukken. Ik liep hard naar mijn moeder om mij te verschuilen, en vertelde haar de heele geschiedenis, waarop zij zeide: „Je hebt heel goed gedaan en je hebt flink getoond, wie je bent; maar je hebt verkeerd gedaan met hem niet te vragen, wie het hem gezegd heeft." Toen ik dat hoorde — ik die altijd zulke hooge gevoelens had — wendde ik mij tot haar en zei: „Ach, moeder! het eenige wat mij zoo erg hindert is, dat sommigen van hen die er bij waren, mij zeiden dat ik mij dat niet zoo moest aantrekken, en dat ik ze toen niet gevraagd heb, of ze daarmee den jeugdigen leeftijd van den zegsman op het oog hadden." Ik smeekte haar mij uitdrukkelijk te zeggen, of ik dien jongen in waarheid had kunnen toevoegen, dat hij het loog, of... dat ze mij zeggen wilde van mij zwanger te zijn geworden na omgang met anderen ... of dat ik werkelijk de zoon van mijn

Sluiten