Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gaf hem den openbaren weg tot graf. De hemel weet, hoe het mij bezwaart hem daar te zien, een open tafel houdend voor eksters en meerkollen, maar ik vermoed dat de pasteibakkers van deze aarde ons zullen troosten door hem om te zetten in pasteien van vier realen per stuk. Van uwe moeder, ofschoon zij nog in leven is, kan ik u bijna hetzelfde zeggen; zij is opgesloten in de gevangenis van de Inquisitie te Toledo, omdat zij zonder eene kwaadspreekster van afgestorvenen te zijn, de dooden weer uit hun graf haalde; in haar huis werden dan ook meer beenen, armen en hoofden gevonden dan eenige kapel ex-voto's bevat. Men beweert, dat zij iederen nacht aan een grooten bok op het oog dat geen pupil heeft, een kus gaf, en dat een van haar minst ernstige misdrijven was exmaagden weer te herstellen en de meest reine jonkvrouwen na te maken. Ook wordt gezegd dat „zij een rol speelde in de auto de fe op den Drieëenheidsdag (52). Het ergert mij dat zij een smet werpt op ons aller goede naam en de mijne vooral, ik, die toch een dienaar des konings ben; deze famihebetrekking staat mij allerminst aan. Mijn zoon, hier zijn eenige goederen van uwen vader die verborgen zijn gehouden, in het geheel ter waarde i van vierhonderd dukaten. Ik ben uw oom en wat ik heb is het uwe; met het oog hierop kunt gij hier i komen, want met hetgeen gij kent van het latijn en van de rhetorica zult gij buitengewoon geschikt zijn voor de kunst van het beulsbedrijf. Antwoord mij spoedig; dat God u middelerwnl onder Zijne hoede neme. Etc.

Ik kan niet ontkennen dat ik zeer onder den indruk was van deze mij overkomen nieuwe schande, maar toch voelde ik mij ontlast en was zelfs er

Sluiten