Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangelegde man zoo'n aantrekkingskracht wist uit te oefenen op maatschappelijk en geestelijk hoogstaande personen, hun vriendschap wist aan te kweeken, te winnen en, wat meer zegt, eens verworven, wist te behouden. Deze wisten de goede, edele karaktertrekken van den vroeg verweesden en aan zich zeiven overgelaten jongeling te waardeeren, en stelden diens vele gaven vanhoofdenhart op prijs. Zij bleven onder de bekoring daarvan, toen in den man van rijperen leeftijd die eigenschappen meer en meer tot ontwikkeling kwamen. Wij moeten volstaan met slechts van enkelen van zijne vroegere en latere vrienden de namen te vermelden.

De hertog de Medina Ceh, die behoorde tot een van Spanje's voornaamste geslachten, en met hem de leden van zijn doorluchtig huis, waaronder in de eerste plaats de hertogin, spelen eene groote rol in het leven van den later gevierden schrijver, te weten: bij het aangaan van diens huwelijk en gedurende zijn vierjarigen gevangenistijd, als de hertog, doch te vergeefs, zijn voorspraak is en hem voedsel en kleeding verschaft, welke zaken de gevangene niet uit eigen middelen mocht verkrijgen. Voorts behooren tot hen aan wien hij veel te danken heeft: de hertog de Osuna, de Spaansche onderkoning van Sicilië, later van Napels, dié hem tot zijn secretaris en tot hooge staatsambten verhief en van wien hij veel heeft geleerd; in lateren tijd de inquUitor don Juan Adam de la Parra, de secretaris des konings, voorts Francisco de Oviedo, met wien hij, evenals met den hertog de Medina Ceh, gedurende die lange gevangenisjaren in bestendige briefwisseling bleef — en niet te vergeten de hertog de Infantado, een van de eersten die hem bij de terug-

Sluiten