Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amerikaansche beoordeelaar was zelf een ernstig protestant) „met genoegen lezen kan — met hetzelfde genoegen, waarmede hij zal beschouwen een van Murillo's beste doeken — en waarin de Christelijke deugden van dezen weldoenden man Gods" (den heiligen Thomas van Vülanueva) „zijn gepenseeld.

De leidende gedachte van het uit twee deelen bestaande: Politica 9e Dioé y Gobierno de Crióto, — „Politiek van God en Regeering van Christus", is dat de eeuwige wetten van de moraal onvoorwaardelijk en zonder uitzondering de Staatsorde moeten beheerschen. Het een 15-tal jaren later voltooide tweede deel is opgedragen aan den Paus en bevat na een voorwoord aan den lezer eene korte voorrede aan „de sterfelijke menschen, die van den grooten God der heerscharen, en van den troon van Zijne Majesteit de heerschappij over de volkeren der aarde verkregen hebben." Tot hen richt hij het veelzeggend vermaan: „Strenge rekenschap hebt gij af te leggen aan de volkeren, en de hooge post, dien gij bekleedt, verplicht u tot de hoogste verantwoordelijkheid." Voorts wijst de schrijver op de gebreken die als gevolgen van de wijze van ontstaan van het koningschap, dat statuut, de geheele wereldgeschiedenis door, aankleven; hij haalt daarbij de woorden van den profeet Samuel aan, die toen hij het volk van Israël op zijn dringend verlangen een koning gaf, waarschuwend sprak: „Hij zal uwe zonen wegvoeren." Daarna hekelt hij in verscheidene hoofdstukken de heerschappij van gunstelingen, de hof-intriges en kabalen, en toont daarvan de vloekwaardige gevolgen voor koning en volk aan. Hij wijst de vorsten op hun hoogste, en heiligste taak: debe-

Sluiten