Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reu don Fernando el Católico al primer virrey de Napoleó „Brief van koning Ferdinand, den Katholiek, aan den eersten vice-koning van Napels", bevat een commentaar op den door zijne katholieke Majesteit den 22»tenMei 1508 geschreven brief aan den onderkoning naar aanleiding van een pauselijke breve die Julius II in het gebied van het koninkrijk Napels door een door hem gezonden heraut had laten afkondigen zonder daartoe de machtiging van den koning te hebben gevraagd. Ferdinand, bewust van zijn goed recht en ijverzuchtig op zijne koninklijke macht, zag in deze handeling van den veroveringszuchtigen Paus een inbreuk op zijne aanspraken op het koninkrijk Napels, dat hij pas veroverd had. In deze botsing van twee wereldlijke machten — immers Julius II gold destijds voor een machtig wereldlijk vorst — deed Ferdinand, de Katholiek, fier het zwaard tegen den heiligen Vader rinkinken. In een zelf aan zijn secretaris gedicteerd schrijven geeft hij zijn landvoogd om diens slappe houding ten deze eene scherpe berisping, hem verwijtend dat hij den pauselijken heraut niet heeft doen opknoopen; hij gelast hem op de meest uitdrukkelijke wijze, als het geval zich mocht herhalen, dit beslist te doen, er bij voegend dat het hem totaal onverschillig is, wat men er in Rome van zeggen zal. Het origineel van dezen merkwaardigen brief had Quevedo in het staatsarchief te Napels gevonden en hij had daarvan een afschrift gemaakt. Aan de toelichting knoopte Quevedo menige politieke beschouwing vast, die van zijn groote staatsmanswijsheid en diep inzicht getuigen. Dedoor Ticknor in gemeld werk aangehaalde gedeelten bewijzen dat die stelregels voor alle tijden hun waarde hebben behouden.

Sluiten