Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hei herstel van den nationalen geest bepleit. Van Moorsche spelen en vermakelijkheden wil hij niets weten en, merkwaardig genoeg, hij verklaart zich een .tegenstander van de stierengevechten. Hij krijgt weder toegang tot het Hof, en bij de feesten die kort daarna gegeven worden tijdens het bezoek van den Engelschen kroonprins, den lateren koning Karei I, die naar de hand dong van 's Konings zuster, de Infante Maria, krijgt hij met den tooneeldichter Alarcon de opdracht voor de opvoering van enkele dramatische werken te zorgen. Den 8»ten Februari vertrok de jonge koning naar Andalusië om in deze provincie de verdedigingsmaatregelen in oogenschouw te nemen, die tegen een te verwachten inval van Engelsche troepen gericht waren. Ook Quevedo bevindt zich in 's konings gevolg en hij heeft de groote eer den monarch als gast op zijn landgoed La Torre de Juan Abad te mogen ontvangen. De woning en de meubelen moeten er heel eenvoudig geweest zijn en zullen wel geen aanstoot gegeven hebben aan den hertog de Ohvares, den schepper van de pracht en praalverordeningen. De koning althans weinig tevreden met het comfort dat het voor hem bestemde ledekant aanbood, wierp het balstorig omver. De gastheer merkte toen met grappige overdrijving op dat de legerstede van dien aard was geweest, dat het in gebroken staat beter geschikt was als rustbed te dienen dan vroeger.

Enkele maanden later, den 25 sten September 1624, stierf Osuna in de gevangenis na zwaar lichamelijk lijden. Zijn geest was helder gebleven en hij was tot het inzicht gekomen van zijne tekortkomingen. Moedig en gelaten vertrouwend op de Goddelijke ontferming wachtte hij het doodsuur af te midden

Sluiten