Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan. W^at zal ik verder zeggen? Niet zonder tranen kan ik dat herdenken. Wegens mijn groote zonden werd ik verslagen en overwonnen, ik moest vluchten ; in verwarring trokken wij ons terug naar de hoogte van Clavijo. Daar brachten wij —• eene kleine schaar — den ganschen nacht in gebed en tranen door, zonder in het minst te weten, wat wij den volgenden dag moesten doen. Toen verscheen mij, terwijl ik shep, afgemat als ik was door den strijd, de heilige Jacobus, die, mijne verbazing bij zijne komst opmerkend, mij aldus toesprak: „ „Is het u niet bekend dat onze Heer Jezus Christus, toen Hij aan mijne broederen, de overige apostelen, de andere provincies gaf, gansch Spanje onder mijn beschermheerschappij heeft gesteld, en dat hij het afin mijne hoede heeft toevertrouwd?" " Hiermede eindigt de proclamatie. De verschijning van den heiligen apostel bracht weder moed en kracht in de afgematte strijders, door zijne tegenwoordigheid bezield zegevierden de Kastilhanen. Talrijke keeren Was de heilige, als zijn beschermelingen in de bloedige kampen tegen de Mooren het onderspit dreigden te delven, voor hen in de bres gesprongen, en de verschijning van zijn wit strijdros was reeds voldoende om de kans te doen keeren. Dienvolgens was het patronaat van Santiago een stuk van Spanje's geschiedenis en een kleinood van het nationaal bewustzijn.

Quevedo's vele tegenstanders, waaronder eene machtige partij aan het Hof, maakten zoo'n geweldig kabaal tegen den schrijver, dat hij in April 1628 van het Hof werd verbannen en hem wederom La Torre de Juan Abad als gedwongen verblijfplaats werd aangewezen; op dat tijdstip moest zulks evenwel niet als een straf maar meer als een disci-

Sluiten