Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door hern gedacht en verbeeld leven; het ethisch, even als het aesthetisch instinkt, schept; karakter en daden zijn de stof die het bewerkt. .

Dit ethisch instinkt den weg te openen ter bewustwording, het de kans te geven op vorming en wasdom, is het doel van alle wijsbegeerte, van de ethische studie in het bijzonder.

Eerst dan zal de zoo geroemde vrijheid van gedachte, inderdaad elke vrijheid op welk gebied ook, beteekenis en waarde krijgen, als men inziet, dat het moment van zich bevrijd gaan voelen van bovennatuurlijke machten of van uitwendigen dwang, eveneens is het kritieke moment, waarop begint eene daling of stijging in het zijn, al naarmate een intelligent zelf-bestuur ons doelvast zal voortbewegen, of eene afwezigheid daarvan ons zal overleveren aan vage emoties en gevaarlijke driften.

Tot slot eene aanduiding over de praktische wijze, waarop eene studie der geestelijke wetenschappen in 't algemeen, en der Ethiek in 't bijzonder, kan worden aangemoedigd. Wat in andere landen reeds op dit gebied gedaan.wordt kan als voorlichting dienen.

In Parijs: „L'union pour 1'action morale"; in. Londen: „The school of Ethicsand Social Philosophy"; in Amerika: „the Ethical Societies", die ook in Engeland zich vestigden en eveneens in Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië werden gevormd, kunnen min of meer een leiddraad geven ook voor Holland. Terwijl centrums van vrije studie, zooals bijv. de „Université nouvelle" te Brussel, en de in Edinburg ondier leiding van prof. Patrick Geddes zoo karakteristieke „Outlook Tower", die voornamelijk tot doel heeft eene synthetische beoefening der wetenschappen en der opvoedkunde, eveneens als voorbeeld kunnen dienen in dergelijke richting.

Waar reeds zooveel streven bezig is om de dorre en mechanische studie der gewone sleur-vakken aan te vullen door de meer bezielende en levend-makende takken van wetenschap, moet, dunkt me, Nederland niet langer achteraan Hijven. Meer dan eenig land is het wellicht in staat door ruimte van inzicht en degelijken grondslag, zich een eerste plaats te veroveren in een arbeid, die voor elke natie in het bijzonder en voor allen onderling van het grootste belang is; — Nederland immers, bij uitnemendheid het land der

Sluiten