Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onjuist; niets wordt om niets verkregen! in het rnenschenrijk, dat van planten en dierenrijk zich juist specifiek onderscheidt door het vermogen van geestelijke inspanning en zelf-beweging, d.w.z. door den invloed, dien het door zijne immanente vermogens van gevoel, gedachte, bewustzijn kortom, kan uitoefenen op den gang zijner lotgevallen.

De strijd om verheffing eener klasse, de worsteling om ekonomisohe en sociale gerechtigheid, zeer zeker in zich zelve reeds een daad van hoogste zedelijkheid, maakt echter niet overbodig eene bijzondere, meer direkte aandacht voor den strijd' om verder geestelijke bewustwording, voor eene zich doorzettende psychischgeestelijke emancipatie.

Het is dunkt mij' integendeel duidelijk, dat de groote taak van onzen tijd is: eene tweeledige, dat beide bovengenoemde belangen onafscheidelijk verbonden, ja elkanders voorwaarde zijn. Hoe kan de theorie van „laissez-aller", reeds lang overwonnen op maatschappelijk gebied, nog verondersteld worden bruikbaar te zijn voor geestelijke conflikten en problemen? De kracht der zichtbare, uiterlijke gegevens en werkingen te stellen 'boven die der innerlijke, onzichtbare krachten, of omgekeerd, was altijd de dwaling van twee uiterste richtingen, die sedert onheugelijke tijden het menschenbrein verwarden.

Trouwens het is een gewoon verschijnsel, dat de eene generatie, de eenzijdigheden en overdrijvingen door eene vorige begaan, heeft goed te maken door een juister in verband beschouwen der dingen, door een gerijpt oordeel en verruimd inzicht.

Zooals Bernard Shaw, de bekende socialist en scherpzinnige literator onlangs zeer raak opmerkte: „Darwin was jumped on becaüse he took mind away from the Universe and gave an explanation that was mindless. The young people of to-day are too Emersohian to feceive Darwin as we did. People have used Darwin tó get rid of an abominable religion, and gone on to Emerson."

In deze opmerking van den satyrieken, maar bijzonder scherpzinnigen Ier, die voor alle problemen van den dag een uiterst gevoelig perceptie-vermogen bezit, ligt de kern der waarheid om welke het ons te doen is.

Darwin de bioloog bij uitnemendheid, de redder uit een moeras

Sluiten