Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pogen, dat het eigenlijk Leven niet raakt; de afschuwelijke bladzijden in de historie der volken geven hiervan het duidelijkst, meest tragisch bewijs tot op den huidigen dag toe.

Alleen waar een Immanent Idealisme de realiteit constateert en de gelijke waarde der kunstmatig afgescheiden sfeeren van zichtbare feiten, van physisch-mechanisch en geestelijk-psychische verschijnselen en werkingen, alleen daar wordt mogelijk de overwinning van een troosteloos bekrompen naturalisme, door een Geloof in het Leven, als een zich autonoom ontwikkelende, hervormende, controleerende machrbron, door een vertrouwen in den mensch als hooger wezen, zelf toegerust met de eigenschappen tot zijne bevrijding, met den' formeerenden kunst-anleg, die persoonlijk en maatschappelijk bestaan kan opleiden tot hunne bestemming van volkomenheid; bestaat dus de voorstelling eener levens-aktiviteit, die kan worden Levens-kunst al naar de leiding, vorming, aanwending der psychisch-geestelijke kiemen, die deze beschouwingswijze overal veronderstelt.

De Idee der Levenskunst is de blijde Affirmatie, die het groot verlangen onzer dagen kan bevredigen.

Elke beweging tot bevrijding van het vele, dat de menschheid geketend houdt door eigen innerlijk te kort en onmacht, evengoed als door uiterlijke ons-standen en dwingelandij, berust op een soortgelijk geloof. Bewust of onbewust staat elke beweging, die voorwaarts wil, onder dit teeken, onder dezen invloed.

Alleen voor hen, die god of geest buiten dè natuur, den aard der dingen, blijven aannemen, öf voor hen, die een uiterst materialisme huldigen, voor wie dus de immanente, psychisch-geestelijke energieën de rechte beteekenis nog niet verkregen hebben, blijft het probleem van Levens-zin, van Levens-verheffing en leiding, voor individu en maatschappij, in zijne onoplosbare moeilijkheid bestaan.

Voor hen daarentegen, die leerden zien de Natuur, het Leven, het universum in zijne veelvoudige éénheid, als dubbelkracht van physisch-psych'isch bewegen, opent zich een oneindig verschiet van Levens-verscheidenheid en mogelijkheden; onder deze laatsten, ook deze hoogste, altijd vurig verlangde, rusteloos gezochte, doch nooit doeltreffend nabij gekomene mogelijkheid eener persoonlijke

Sluiten