Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van die geestelijke evolutie welke tot nog toe een veel te geringe aandacht werd waardig gekeurd. Zij is het meest belangrijke feit, het wonder bij uitnemendheid, de onzichtbare, geheimzinnige, voortdurende werking die het gansche wereldgebeuren en het lot der menschen beweegt, zij is het mysterie der mysterieën, waarop de eerbied, eertijds aan goden en godheid gewijd dient over te gaan opdat onze toekomst-idéalen hunne vervulling kunnen tegemoet gaan. Deze ontwikkeling van den mensch in geestelijken zin, deze transformatie der geheele menschelijke psyche door den voortgang der individueele en algemeene bewustwording aan te nemen als een eeuwig wordende macht die een gezichtseinder opent van grootsche mogelijkheden voor menschelijk streven, kunnen en willen is de grondslag der nieuwe Levensvisie, waarheen het groot verlangen uitgaat der moderne menschhèid voor wie persoonlijke en maatschappelijke bevrijding een levens-kwestie is geworden.

De geestelijke evolutie hier bedoeld beheerscht sedert lang reeds, ondanks de geringe direkte erkenning die haar ten deel valt onzen materieelen vooruitgang, bovenal het gebied der technische mechanika.

Wij staan echter voor het zeldzaam verschijnsel, dat terwijl elke overwinning der techniek luide wordt toegejuicht, de onzichtbare kracht die de verschijhing heeft teweeg gebracht, de menschelijke geest in haar omhoogstreving en bevrijding van het bovennatuurlijke, met achterdocht wordt overladen en ontkend. De nevel die op dit punt de begrippen verduistert is dicht, bij énkele individuen schier ondoordringbaar. Zoo vragen, overigens toch voor intelligent gehouden menschen in vollen ernst, waar toch ter wereld die geestelijke evolutie steekt, waar toch dat nieuwe inzicht schuilt, waaruit de nieuwe Levens-visie bezig is zich een weg te bereiden, waar toch? Immers óveral, in elk kunstwerk, dat waard is zoo genoemd te worden, in de zangen der dichters, in werken der beeldende meesters, in de toekomst-motieven der muziek en der wijsbegeerte. En wat de wetenschap betreft, behoeft het nog vermelding hoe de mensch langzamerhand meester is geworden in het behoeden van zijn lichaam voor schadelijke invloeden, meester geworden bovenal zijner bewegingen, meester van afstand, tijd en ruimte, van land, zee en lucht.

Kan men met daverend gejuich en trotsche ontroering de vlucht

Sluiten