Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geestes-richting van een Chamberlain (ik bedoel den, van Engelsche afkomst, Duitschen schrijver) met zijn 'Pan-Germanisme kweekte in Duitschland stelselmatig den grootheidswaan. Overal hernam de traditie zijn invloed en werd de inter-nationale gemeenschap door de nationale zelf-verblinding bedreigd.

Zoo wordt het Heden in de zelfstandige uitdrukking zijner levenservaring en levenserkenning aanhoudend belemmerd niet alleen door het verleden, maar ook door de steeds aangroeiende veelvoudigheid zijner eigene ontwikkeling. Zoo wordt de onafhankelijke levensopvatting, de zelfstandige geestesrichting van den nieuwen, den eigen tijd, die, hoe innig ook verbonden met wat voorbij is, toch van het naderbij gelegene, het zelfdoorleefde alléén het waarachtig karakter dragen kan, aanhoudend verdrukt én door de macht eener conventioneele traditie èn door de worsteling van het moderne zelf met een tot chaos gewordenen rijkdom zijner gegevens.

In dezen chaos de leid-draad, het richt-snoer te vinden, hierop komt het aan. Guyau, de wijsgeer der Vrije Gedachte bij uitnemendheid, heeft zijn werken geschapen onder den drang dezer noodzakelijkheid. Zijn meesterlijke schets eener onafhankelijke moraal eindigt aldus:

Geen hand leidt ons, geen oog ziet ons, het stuur is sedert lang gebroken of beter gezegd een eigenlijk stuur heeft nooit bestaan. Wij, wij zelf moeten het scheppen, dit is een grootsche taak, en deze taak is de onze."

Ik zou hierbij willen voegen, wat Guyau ook zeker bedoeld heeft: Deze taak is individueel en gemeenschappelijk beiden. Ieder in zich zelf en velen te samen doorleven wij, en doorlijden wij, heden sterker dan ooit de tragedie der menschelijke Bewustwording en Bevrijding.

De overwinning van dit tragische is de overwinning van het Fatalisme door een zelf-bewust en doelbewust streven.

Het Bovennatuurlijke is sedert de ontwikkeling der wetenschap in onze levensziening overgegaan in het Natuurlijke, maar alleen in zijn volledigheid van zinnelijk-geestelijke, physisch-psychische tendenzen 'kan dit Naturalisme het Levensraaedsel benaderen en tien Levensgang der menschheid in betere richting sturen.

Sluiten