Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheppen in den chaos, die verheldering moeten brengen in de verwarring. Voorwaar geen gemakkelijke taak, maar toch een taak, wier aantrekkelijkheid, de inspanning en toewijding, die zij vereischt, ruimschoots beloont.

De Zedelijke Opvoeding in haar samenstel.

6). Het spreekt vanzelf, dat in de Zedelijke Opvoeding, door ons bedoeld, allerlei andere factoren de aandacht vragen, die met deze opvoeding direct verband houden. Geen enkel onzer problemen staat nu eenmaal op zichzelf, dat der Zedelijke Opvoeding allerminst.

Psychologische, en deze wel in de allereerste plaats, sociologische, aesthetische en logische elementen maken een belangrijk deel uit der moraal en hare opvoeding. Het komt er dus op aan, deze elementen in onze theorie en praktijk der Zedelijkheid hun juiste plaats te geven, hen te erkennen als factoren zonder welken geen zedelijkheid mogelijk is.

Psychologie, kennis der menschelijke natuur, is de grondslag voor elke poging om de Zedelijke Opvoeding doeltreffend te doen zijn. Maar naast de kennis van het individu vraagt de kennis der samenleving, van zijn milieu de aandacht. De suggestie van het kwade, die'vanuit het milieu, de meest conscientieuse Zedelijke Opvoeding plotseling verwoesten kan, is overbekend. Daarom moet onvoorwaardelijk onze zedelijke hernieuwing samengaan met de hervorming dér maatschappij.

Tusschen aesthetiek en ethiek is het verband niet minder groot. Ethiek zoowel als aesthetiek is: een in vrijheid zichzelf verbinden, is het béheerschte tegenover het onbeheerschte, het gevormde tegenover, het nog ongevormde. En wat de logica betreft, wie die de Rede haar groote zedelijke kracht zou durven ontzeggen?

Wij zien dus: de vrije moraal, de Zedelijke Opvoeding zonder Geloofs-dogma, is een heel1 wat gecompliceerder probleem dan de dogmatische moraal van het verleden. Het is het probleem dieper doorvoeld en doordacht, het probleem der moderne bewustwording bij uitnemendheid, dat niet langer noch voor kinderen, noch voor menschen met enkel wetten en bevelen kan worden opgelost.

Zedelijke Opvoeding op deze wijze begrepen, is, ik herhaal het, een zeer gecompliceerde en moeilijke taak, maar een taak, die

Sluiten