Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE JAREN WERELD-OORLOG.

(Nieuwe Gids, — September 1916.)

De Levens-verkwisting, die van onze maatschappij, van onze z.g.n. sociaal-ekonomie de grootste fout is, wordt in den wereldoorlog een misdaad zonder wedergade. G. K. M.

Sedert twee jaren bevinden wij ons in een wereld-oorlog, onder een militair schrikbewind zooals de menschheid nimmer te voren gekend heeft.

Alles wat de volkeren ooit te lijden hebben gehad zinkt in het niet bij de rampen die hen nu overstelpen. Het onheil eenmaal losgelaten, is aan de teugels van het bewind ontsnapt. Het vermenigvuldigt zich met een tempo dat in snelheid met de moderne motoren en moord-werktuigen wedijvert. Aan de chronologische volgorde der gebeurtenissen van deze twee jaren van wereldoorlog zal het nageslacht de diepte onzer ellende peilen.

De diepte onzer ellende en van onzen val.

Sedert de oorlog uitbrak is nergens meer rust. Op geen plekje der aarde is veiligheid sedert het geweld tot macht is uitgeroepen. Niet alleen in de landen der oorlogvoerenden, maar eveneens in de landen der neutralen heerscht nood en angst.

De wereld-oorlog van het Imperialisme, de reuzen-concurrentiestrijd der groote mogendheden om de exploitatie der wereld vermorzelt wat hem in den weg treedt, geeft het eigen volk en elk volk dat zich in zijn dienst stelt over aan een proces van vernietiging. Na twee jaren wereld-oorlog valt aan dit feit niet meer te twijfelen.

Het nieuw Imperialisme der laatste dertig jaren leeft in den strijd der volkeren zijn machts-tendenzen uit; het kent geen genade, alles en allen die het belijden sleept het mede in een razernij van

Sluiten