Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn te kort geschoten, en dit te kort moet worden goed gemaakt, wil er sprake kunnen zijn van een werkelijke herleving onzer vrijheidsidealen, na den oorlog.

Vrijheids-idéalen in den zin eener menschelijke beschaving opgebouwd, niet op de ellende van velen en den rijkdom van enkelen, maar op een redelijke samenwerking van allen met en voor allen, een menschelijke beschaving opgebouwd, niet op het imperialisme, dat ondanks den glans van zijn keizerrijken de volkeren ten doode opschrijft, maar op een socialisme, dat in zijn natuurlijken eenvoud het leven vrijlaat in zijn prachtigen ontwikkelingsgang.

Alleen als het wanbedrijf van den wereld-oorlog, het schrikbewind van het militarisme, dit vrijheidsverlangen in de ziel der menschheid opnieuw wekt, kan er van oorlogsbestrijding en duurzamen vrede sprake zijn.

Sedert ruim twee jaren wereld-oorlog kan men over het eigenlijk wezen van den oorlog niet meer in twijfel zijn. Het is een imperialistische oorlog, d.w.z. een oorlog om oppermacht en grootbezit, aangewakkerd niet door één land in het bijzonder, maar door alle groote mogendheden tesamen, die in haar blinden naijver elkander elk plekje gronds der aarde misgunnen.

Het is een oorlog om louter materialistische belangen, een handels-oorlog, geworden tot een reuzen-concurrentie-strijd der groot-machten om de exploitatie der wereld. In deze worsteling is geen sprake van behartiging der belangen of bescherming der kleine landen. De huichelarij van Engeland in dit opzicht is overbekend en wordt zelfs door eigen landgenooten toegegeven. Zelfs een blad als de Times heeft erkend: wij vechten niet voor het belang van België, maar voor ons eigen belang.

Roekeloozer dan elke andere roekeloosheid in dezen tijd van intense roekeloosheid is dan ook het drijven van zekere personen en zekere kringen in de neutrale landen tot aansluiting bij een der beide oorlogs-partijen. Elke kleine staat die toegeeft aan den drang tot deelneming in deze worsteling der imperialistische grootmacht riskeert zijn bestaan, plus de verwoesting van zijn land en de uitmoording van zijn volk.

Na twee jaren oorlog is op dit punt geen illusie meer mogelijk. Dagelijks stapelen de bewijzen zich op dat het kleine land op de

Sluiten