Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edward Carpenter, de communist, beter nog genoemd de Panidealist, behalve bovengenoemde John Hobson, in deze beweging leiders zijn, staat ons borg voor haar veelzijdigheid, en het is juist deze veelzijdigheid, die voor het nieuwste streven der bevrijdingscentra van allereerst belang is.

De afsluiting der partijen in hun éénzijdigheid werkt een isolatie in de hand, die zoo goed voor groep als individu op den duur drukkend en belemmerend werkt. Het beginsel van federatie, van een federatief verband tusschen verschillend soort socialisten, humanisten, intellektueelen, die het in waarheid te doen is om een doeltreffende doorgronding en bestrijding van den oorlog in zijn oorzaken, moet de mechanische partij-centralisatie meer en meer vervangen. De meest bewonderde, de schijnbaar sterkste organisatie gaat onvermijdelijk aan haar mechanisme te gronde, waar dit de scheppingskracht der individualiteit schaadt en het federatief beginsel onderdrukt. Een dergelijke opvatting kan aan het nutteloos en enerveerend heen en weer getwist in en buiten de partijen een einde maken en het levend organisme van een homogeen bewustzijn helpen opvoeden tot een groote gemeenschap van in soort-gelijk gezinden en gelijk strevenden.

Het mag in twijfel worden getrokken of de Duitsche sociaaldemocratie, in welke het militaristische en mechanische dat elke organisatie in Duitschland nu eenmaal kenmerkt en dat met den aanleg van het ras schijnt overeen te stemmen, sterk op den voorgrond' treedt, ook voor de arbeiders-beweging in andere landen inderdaad als ideaal van navolging gesteld kan worden. Voor de radikale herziening van het socialistisch bewustzijn en streven, dat voor den vrede en voor den opbouw eener nieuwe maatschappij en van nieuwe methoden in de politiek den grondslag zal moeten zijn, is overdenking van een en ander hierboven aangegeven, dunkt mij, niet overbodig. Vooral bij ons in Holland, waar in dit opzicht de Duitsche invloed1 overheerscht, kan een overdenken dezer kwestie zijn nut hebben Men kan althans in het socialisme hier te lande ook andere stroomingen binnen leiden en op deze wijze het Duitsche element tot zijn natuurlijke verhouding terug brengen. Het socialisme kan niet and/ers als winnen bij dit proces van de werkelijk inter-nationaliseering, die

Sluiten