Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem nimmer hebben verlaten in de eerste plaats, gevolgd door hen, die hem langzamerhand zullen vinden en terug vinden.

Het komt nu aan op samenwerking van al die elementen uit de verschillende kringen van de vrijheids-bestrevingeny die hiertoe geneigd en geschikt zijn. Een samenwerking wel te verstaan, waarvan het doorzicht in de maatschappelijke en psychologische oorzaken van de diepe ellende waarin het imperialisme en de wereld-oorlog ons heeft doen zinken, den grondslag vormt, het verband vormt. In deze samenwerking kan het socialisme in zijn verschillende, ja zelfs tegengestelde tendertzen zich op natuurlijke wijze crystaHiseeren tot datgene wat de natuur, het Leven zelf als het essentieel-noodzafeelijke voor zijn hoogere ontwikkeling, zijn gezonden en volledigen groei zal aangeven. De moderne wereld, de moderne menschheid gaat geestelijk en maatschappelijk haar allerbelangrijkste, haar meest ingrijpende om-vorming te gemoet. In elk opzicht staan wij op een geschiedkundig en zielkundig keerpunt van het menschelijk bestaan.

Dit is geen frase, maar een feit, waarheen alle gebeurtenissen in het schokkend drama, dat wij nu doorleven, wijzen. Op dit feit moet aller aandacht gespannen worden, met dit feit heeft elke aansporing tot de daad op de meest consciëntieuze wijze rekening te houden. Het gaat nu om het aller-eerst en aller-hoogst belang der vrijheid-lievenden, der wijsheid-verlangenden naar den geest en naar den vorm.

De grenzelooze verdeeldheid onder de leiders naar een nieuwe en meer doeltreffende inrichting der maatschappij, moet ophouden, wil er kwestie van zijn dat het volk als één dichte menigte weerstand zal kunnen bieden aan al wat zijn bestaan, d. i. het bestaan der menschheid bedreigt.

Marx en Bakouine, uiterste polen in de praktijken hunner bestreving, raken elkaar in het rusteloos verlangen naar vrijheid en levens-verheffing dat beider genie heeft ontvonkt, en beider arbeid bezield. Het strak „entweder oder" dat beide volgelingen gescheiden houdt, zal voor het redelijk „zoowel dit als dat" moeten plaats maken, om den modernen bevrijdingsstrijd in werkelijkheid te doen zegevieren De levens-ontwikkeling bestaat in deze opheffing van tegendeelen.

Sluiten