Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit was slechts de noodzakelijke inleiding tot zijn historische taak, Rusland is opgestaan om zijn uitgeput, verhongerd en ge- t ketend volk een vrijheid te verzekeren grooter, en rustend op vaster grondslag dan die welke in eenig land ter wereld bestaat. Met geheel bewonderenswaardige en fabelachtige snelheid verhief het zich op de eerste plaats onder de democratieën der wereld. En dit zonder onnoodige wreedheid, zonder een bloedbad dat afgrijzen verwekt.

In hoever Rusland nu in staat zal zijn deze edele en sterke houding, zijn zuivere doeleinden en zijn nieuwe organisatie te handhaven, is op dit oogenblik een brandende kwestie, niet alleen voor het Russische volk zelf, maar voor alle volkeren der wereld.

Evenals in de moderne wereld-politiek de wereld-oorlog een keerpunt beteekent, evenzoo is in de wordingsgeschiedenis der nieuwe menschheid deze revolutie een mijlpaal van waaruit nieuwe bewegingsüjnen zich afteekenen. Er valt niet aan te twijfelen, ondanks het onzekere, het wisselvallige dat in dezen tijd van oorlogswoede en oorlogsanarchie alle gebeuren eigen is, ondanks de vele gevaren die haar van buiten-af en van binnen-uit bedreigen, is en blijft deze revolutie een schrede uit de duisternis naar het licht, een blijde verrassing voor het heden, een groote belofte voor de toekomst.

Zij is de natuur in den mensch, die haar rechten herneemt, zij is het bewijs eener onsterfelijke geestkracht die leeft en herleeft ondanks eiken slag haar toegebracht.

Wij zien ons dan ook bij den aanvang van het vierde oorlogsjaar door de Russische revolutie, en daar naast Amerika's oorlogs-verklaring op de meest ingrijpende en duidelijke wijze gesteld voor al die levens-problemen van politiek-ekonomischen, maar ook van geestelijk-zedelijken aard, met welken de moderne wereld sedert haar geboorte uit die der oudheid en der middeleeuwen in steeds aangroeiende mate te worstelen heeft gehad.

Deze worsteling der nieuwe wereld om haar eigen geestelijken inhoud en materieelen vorm, om haar innerlijk en uiterlijk wezen, trad in de laatste 'helft der 19e eeuw steeds meer op den voorgrond en heeft in den wereldtoestand van thans haar hoogtepunt bereikt.

Sluiten