Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste door haar ongeschiktheid om de moderne problemen tot klaarheid te brengen, het tweede door zijn machts-misbruik van het moderne zelf, zijn veroordeeld, waar het betreft aan de nieuwe menschheid en wereld die wordende is de leiding te geven.

Van d eze beide aarts-vijanden van het moderne in eigen opwaarts-streven en zijn consequenten vooruitgang, is, naar ik meen de laatste, het Nieuw Imperialisme gevaarlijker dan de eerste, de re-aktie.

Immers de laatste is veel gemakkelijker te onderkennen, draagt bovendien haar natuurlijk verval in zich, (zooals in Rusland bewezen is); terwijl de eerste het Nieuw-Imperialisme eerst aan het begin staat van zijn machts-ontplooiing, die door het reusachtig kapitaal waarover het beschikt, gesteund en voort-gedragen wordt. Het beheerscht de wereld door zijn geld, zijn pers en zijn zwaard, het drie-dubbel monster dat op dit moment, gelijfe de draak door Siegfried verslagen, het ingewand der menschheid, de schatten der wereld verteert.

Wie nu zegt, dat ik hier overdrijf, die zij ter lezing aanbevolen de meesterlijke analyse van dit Nieuw-Imperialisme, geschreven door John Hobson, den welbekenden engelschen intellektueel en hervormer, die het als revolutionnair van den geest gewaagd heeft reeds 15 jaren geleden zijn vaderland de gevaren onder het oog te brengen van den imperialistischen koers die werd ingezet. — Sedert heeft elke gebeurtenis de waarschuwingen van dien schrijver bevestigd en vindt men bij herlezing zijner werken juist al die hoogere en betere tendenzen van het moderne terug, die voor het oogenblik door het zwaard van het Imperialisme vernield zijn.

Het gevaar, dat door den oorlog werkelijkheid is geworden, dat ook na den vrede dreigt als een spook, is de imperialistische staat, die door het militarisme gecreëerd, van dit militarisme in de maatschappij het gevolg en de getrouwe navolging is. Militaire dienstplicht en burger dienstplicht, zooals die nu overal in de demokratisch,- zoowel als in de autokratisch, geregeerde landen is ingevoerd, zijn vormen van dienstbaarheid, die knechtschap beteekenen en het graf delven van elke individueele vrijheid, van elke gemeenschappelijke vooruit-streving.

Deze staat is de meest ingrijpende, de meest gevaarlijke vorm

Sluiten