Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij den dag duidelijker dat de levensmiddelen-dictator bier geen uitkomst biedt.

Waar nu Amerika zich opwerpt als wereld-levensmiddelendictator en dé neutralen in den nood drijft, daar is de grens van het toelaatbare overschreden; daar nadert bij den dag de wereldrevoltltie, die op wereld-oorlog en wereld-hongersnood' volgen moet.

Beslister dan ooit ziet zich dan ook de menschheid met dit dterde oorlogsjaar voor de keuze van zijn lot gesteld.

Duidelijker dan ooit teekent zich in den wereld-oorlog op z'n hevigst doorbroken door de Russische revolutie, de strijd af tusschen arbeid en kapitaal, de strijd tusschen de volkeren en hun regeering, die nu in letterlijken' zin is geworden een brood-strijd, de strijd' der nieuwe wereld1 om vol-bezit van zich zelf in ideëelen en materiëelen zin, de strijd om te ontkomen aan den druk van het verleden en aan de meest gevaarlijke tendénzen van het heden.

Wereld-oorlog, wereld-nood, .wereld-revolutie. De bliksemsnelle msforische ontwikkeling1 van het oorlogs-drama heeft dit drietal verschijnselen plotseling vlak naast elkander opgeworpen in een chaos waarbij elke historische vergelijking verbleekt.

Golven van bruut geweld, van menschelijke wanhoop en menschelijke opstandigheid stuiven op in een dadendrang die ons tusschen vrees en hoop geslingerd houdt. Macht en onmacht der menschen verdwijnen en h'errijizen in de hitte van den wereldstrijd.

De droombeelden der grooten van ziel en van geest naderen aan de oppervlakte van het géfolterd leven, ondanks de verschrikking van den oorlog.

Hieraan kan, na de Russische revolutie, zelfs al mocht zij nog tijdelijk worden onderdrukt, of van haar meest wezenlijk succes worden beroofd, niet meer getwijfeld worden. Wat in Rusland gebeurd is, kan elders gebeuren. Het kan nimmer meer zijn beteekenis verliezen.

Het woord revolutie heeft, door de -wijze waarop zij ditmaal voltrokken is zijne verschrikking verloren, zijn tooverkracht behouden. De offers door den oorlog geëischt zijn zóó ontzaggelijk veel grooter, onmenschelijker en onrechtvaardiger, dat, waar oorlog en revolutie heden tegen elkaar worden opgewogen, de laatste het als middel tot doel, en door dit döel zelf, verreweg wint.

Oorlog is de broeder-moord der volkeren, revolutie daarentegen

Sluiten