Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gebied dat door de socialisten niet alleen, maar door vele moderne strijders en strijdsters werd ter zijde gesteld voor de praktische propaganda, die, als de eénige noodzakelijkheid, vóórop werd gesteld.

De dwaling eener dergelijke opvatting is nu duidelijk gebleken waar, ondanks alle volmaaktheid van moderne organisatie en ondanks den stortvloed van praktischfen hervormingsijver door mannen en vrouwen in de tweede helft der 19de eeuw aan den dag gelegd.van deze organisatie en deze praktijk geen noemenswaardige kracht is uitgegaan tegenover de reaktie en tegenover haar gevolg den wereld-oorlog, die de moderne wereld zijn ondergang tegemoet drijft. En al moge het nu dialektisch juist bevonden zijn dat de geschiedenis der menschheid, d. i. de wereldgeschiedenis zich in tegenstellingen voltrekt, een tegenstelling als die, welke wij nu beleven ten opzichte van elk ideaal van menschelijkheid en recht waarvoor in de laatste 50 jaren met geestdrift gestreden werd, een reaktie van een zoo diep ingrijpend en noodlottig karakter als die welke wij nu doorlijden, is een zeldzaamheid, zoo niet een unicum in de wereldgeschiedenis. Zij is in elk opzicht een terug-werkende revolutie die niet berustend mag worden aanvaard. Een psychologische doorgronding van dit onrustbarend verschijnsel kan dan ook met langer overbodig worden genoemd. Zelfs de leiders der politieke en sociale bewegingen kunnen tegenover de hedendaagsche ontstellende feiten der werkelijkheid in dit opzicht niet langer onverschillig blijven. Zij zullen de absolute noodzakelijkheid eener zedelijke wedergeboorte als grondslag der maatschappelijke revolutie in vooruitstrevende richting moeten-erkennen. En deze wedergeboorte is in hoofdzaak er eene van geestelijk-revolutionaire bewustwording. Zonder revolutionneering van inzicht, van begrip en opvatting vallen organisaties en vereenigingen als kaartenhuizen ineen, blijven alle praktische bemoeiingen, hoe nauwgezet en te goeder trouw ook uitgevoerd, slechts het lapwerk, dat tot een werkelijk scheppen van nieuwe en betere toestanden op elk gebied, niet noemenswaard kan bijdragen.

De eischen dezer radikale revolutionneering en democratiseerinvan dén geest der menschheid en van hun samenleving worden zelfs heden ten dage nog slechts door een kleine minderheid erkend of althans op den voorgrond hunner bemoeiingen gesteld

Sluiten