Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschaving en welstand der moderne wereld heeft ontrukt, die zij zoo juist binnen haar bereik meende gekomen te zijn?

Inderdaad een toestand van wanhoop, zoo niet in dezen geestelijken chaos en zijn materieele ellende de Russische revolutie haar lichtstraal geworpen had'. Dit geschiedkundig feit van allereerst belang in de ontwikkelingsgeschiedenis der moderne menschheid beheerscht nu tot op zekere hoogte den internationalen toestand. Hoe vele gevaren het ook omringen, zijn historische waarde, zijn stuwkracht in de internationale en nationale arbeidersbeweging is verzekerd. Uit de diepste levenskolken van een mishandeld volk opgeweld, zond de Russische omwenteling haar oproep uit ver over de grenzen van Rusland. Sedert al wat in dit onmetelijke rijk in de laatste maanden is voorgevallen en tot stand gebracht, is de organisatie eener nieuwe samenleving geen ijdele droom meer. En dit niet voor Rusland alleen. Dat men dit toch wèl begrijpe en niet brer en elders zich in de zelf-bevleiïng van een bedriegelijk chauvinisme de meerdere wane van een volk, waarvan de hooge begaafdheid reeds lang uitblonk, en nu plotseling in vrijheid gesteld, het een voorsprong geeft over elke natie der wereld. Nationaal én internationaal is door de wijze, waarop Rusland zijn bevrijding tot stand bracht, een voorbeeld gegeven, een voorbeeld, dat op een tijdstip dat het imperialistisch diktatorschap zich overal inburgert, door geen enkel volk dat zijn vrijheid op prijs stelt, in den wind' mag worden geslagen.

Het sein is dan ook begrepen en overal is in de arbeidersbeweging de kentering ingetreden, die heenwijst naar hernieuwing van den klassenstrijd.

Ondanks de groote verwarring door het offensief en zijn mislukking teweegbracht, ondanks het dreigen van den imperialistischen, burgerlijken tegenstand, heeft toch nog de Raad van Arbeiders en Soldaten zich tot heden (20 Augustus) weten te handhaven en de volgende besluiten onlangs genomen:

le. Allen vrijen volken van Rusland zal de vrijheid worden hergeven; de Oekrainers en de Finnen krijgen het recht op volledige onafhankelijkheid.

2e. Het beschikkingsrecht over het grondbezit wordt het volk ingeruimd.

Sluiten