Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. De oorlog moet spoedig worden beëindigd.

4e. Er moet onmiddellijk een revolutionnair leger worden gevormd ter waarborging van de Russische vrijheden en de afwikkeling van de operaties aan het front.

5e. Geen vergadering, van welken aard ook, mag verboden worden.

_ Voeg hierbij, dat een Maxim Gorki aan de zijde staat van Lemn en zijn partij, en de laster-campagne die tegen dezen leider en zijn aanhang is ondernomen, ontwricht, dan zijn toch de kansen der omwenteling in Rusland nog lang niet verkeken. Maar bedacht moet worden, dat het proletariaat alleen nog nooit in staat is gebleken zich een voortdurend succes te verzekeren Altijd weer zijn wij getuigen geweest hoe de klassenstrijd te eng binnen de grenzen geschroefd van het klassehbelang en van den partij-strijd een klasse omhoog tilt, om altijd nog een andere klasse in het moeras harer ellende achter te laten Maar al te goed kennen wij het verschijnsel, waar elk oprecht hervormer onder zucht, n.1. (fit; dat de-zoo-even opgekomen man en klasse ontaardt en dat hun partij versmelt in de partij die hem voorafging.

Het proletariaat, waartoe in de meeste landen en vooral in Rusland het intellektueel en artistiek proletariaat moet worden medegeteld, het proletariaat, dat dus behalve den handwerksman, velen der meest begaafde individuen eener natie omvat, kan alleen in deze samenwerking met allen, die zich de kwalen onzer maatschapp.j bewust zijn geworden, de groote stuwkracht inzetten, noodig voor zijn definitieve bevrijding.

Hierom is een onverzoenlijke houding der klassen onderling een aanwakkering van klassen-haat en naijver, een averechtsche taktiek, die zich wreekt en de belangen van het geheele volk niet ten goede komt Rassen-oorlog en klassenloorlog wortelen in dezelfde instinkten der menschelijke natuur. Waar wij de eersten voor goed door redelijke onderhandelingen wenschen uit te schakelen, zal ook de laatste haar heil moeten zoeken in een dergelijke redelijkheid en soortgelijke methode. Bruut geweld kweekt altijd weer nieuw geweld en het bewijst een groote stap vooruit in revolutionnaire bewustwording en daad, dat het Russische volk en hun leiders hun revolutie wisten te doen zegevieren op de

Sluiten