Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dollar en het pond tesaam verbonden, het uitgeputte en verarmde land den verloldkenden strik spannen van hun finantieele uitbuitings-politiek. Immers op de beurs, evenzeer als op het slachtveld, wordt de vrijheid der volken vermoord. Het groote goud-syndikaat, de millioenen- en milliarden-leeningen, moeten niet minder dan kanon en sabel alle volkeren ten strijde jagen voor het alles verslindend systeem, het Imperialisme, dat zoowel door een Wilson en een Lloyd George als door een keizer en zijn dienaren, elk op hunne wijze, beleden wordt.

Northcliffe en Reventlow, zij geven elkander niets toe in het onverantwoordelijk opzweepen der oorlogshartstochten en veroveringslusten. Waar Engeland en Amerika den eerste sanctioneert als den grooten woordvoerder van een corrupte pers, daar kan van democratie geen sprake meer zijn. Waar Duitschland zich niet krachtiger verzet tegen het misdadig pan-Germanisme, door den laatste aangevuurd, daar zal het schuldbeladen zijn ongelukkig volk steeds dieper doen nederzinken in het bodemloos moeras der oorlogsellende. Nog bestaat in Rusland eeni sterke revolutionnaire minderheid, die deze wandaden van het Imperialisme ziet zooals zij zijn. Zoo werd nog onlangs in het blad Iswestia geschreven:

„President Wilson dwaalt, indien hij meent dat zijn denkbeelden hun weg in de harten van het Russische volk vinden. De Russische democratie weet thans, dat de weg tot den zoozeer gewenschten wereldvrede slechts door den gemeenschappelijken strijd der arbeidende klassen tegen het wereld-imperialisme gaat. Hoogdravende en vage frasen kunnen ons te dien aanzien niet misleiden."

Zullen niet ook de volkeren buiten Rusland deze woorden vernemen en zal niet de kreet: „Weg met den oorlog, wij willen brood en vrede, wij willen het Leven, niet den Dood", gaan van mond tot mond door alle landen der wereld?

Het is de revolutionnaire wanhoopskreet, een natuurkreet wel te verstaan, die, gerukt uit het hart eener gefolterde menschheid, eens opgestegen, niet meer te onderdrukken is.

Sterker dan de dood is de Levensaandrift en wie zal heden willen tegenspreken na al wat dezë drie jaren is gebeurd, dat de laatste in de revolutie haar natuurlijken uitweg zoekt, die door den oorlog is dicht gesperd?

Deze versperring (waarvan de doodelijke draadversperring aan

Sluiten