Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het syndicalisme, en zij is van groote waarde als een rem op de tyrannie die de staat in de vèrleiding is uit te oefenen over zekere klassen van zijn leden. Alle sterke organisaties die de publieke opinie vertegenwoordigen van een zekere klasse, zooals de vak-vereenigingen, de co-operatieve bonden, professies en hoogescholen, moeten wij welkom heeten als vrijheidsventielen en gelegenheden voor initiatief. Bovendien is er behoefte aan een krachtige openbare meening ten gunste der vrijheid zelve. De oude strijd voor vrijheid van gedachte en vrijheid van spreken, dien wij meenden voor goed te hebben gewonnen, moet opnieuw met alle kracht gestreden worden, daar de meeste menschen geneigd zijn slechts vrijheid toe te staan voor meeningen die bij toeval populair zijn. Instellingen kunnen ons geen vrijheid waarborgen tenzij de menschen realiseeren (d. w. z. zich zijn bewust geworden) dat vrijheid iets zeer waardevols is, en tenzij zij bereid zijn zien in te spannen deze vrijheid in het leven te houden."

Gouden woorden nietwaar, van een Engelschman die zijn vrijheidszin niet heeft prijsgegeven.

Naast deze vrijheids-drang is de drang naar waarheid de steunpilaar der nieuwe maatschappij.

„Beter dat de wereld verga, dan dat ik of eenig menschelijk wezen een leugen zou gelooven", zegt eveneens Russell.

Welnu, de wereld is bezig te vergaan aan den leugen, wie die dit niet reeds lang gevoelt en beseft? Wie die niet telkens in onze dagen het nieuwsblad van zich werpt met walging over het leugenachtige der berichten die ons worden opgedischt?

Maxim Gorki heeft reeds jaren geleden in een zijner meest aangrijpende romans, (Thomas Gordejeff) ons het smachtend verlangen naar vrijheid en waarheid geschilderd dat sluimert op den bodem der ziel van een verdrukte massa, een geknecht volk. Dezelfde Gorki staat nu heden pal voor de waarheid waar zijn kameraden belasterd en gehoond worden door het gestook van binnen- en buitenlandsche intriganten.

Maar deze strijd om waarheid en vrijheid moet allereerst worden uitgestreden op geestelijk terrein, wil hij op politiek en sociaal gebied kans' van slagen hebben.

Door bittere ervaring zijn wij heden wel gedwongen deze conclusie te trekken. Want een geestes-verwarring, stijgend tot

Sluiten