Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een oude wereld in een.nieuwe, zich afspeelt op een wijze, die ondanks haar verschrikking, een menschelijke prestatie en uithoudingsvermogen vertoont, welke reeds nu voor de toekomst dezer .nieuwe wereld groote mogelijkheden belooft.

In dit passiedrama der menschelijke bewustwording en bevrijding staat, laat ons dit nimmer vergeten, want het is ons troost en onze hoop, dè Natuur aan de zijde der revolutionnairen, der opstandigen.

De Natuur, die het Leven is, dat na eiken slag het toegebracht, herleeft en voorwaarts en opwaarts stuwt, het Leven, dat onsterfelijk is, niet in het individu maar in zijn nageslacht.

Balfour, de tot imperialistischen staatsman verworden wijsgeer der engelsche geestelijke en politieke reactie, zeide onlangs in een zijner van drogredenen overvloeiende redevoeringen:

„Thans gaan deze staten (de amerikaansche) deelnemen aan den heiligen kruistocht voor de vrijheid in de oude wereld, waar de vrijheid tot in haar grondvesten is aangerand."

Deze voorstelling is een dier subtiele misleidingen, waarvoor bij een groot deel van het publiek het onderscheidingsvermogen ontbreekt om haar valschheid te onderkennen.

De wereldoorlog is niet een strijd om vrijheid, hij is een strijd der tegen elkaar in druischende materieele belangen van elk zijner deelgenooten, hij is een strijd om de exploitatie der wereld ten bate der Groote Mogendheden, hij is een kamp op leven en dood om wereldheerschappij,-in elk opzicht het tegendeel van den heiligen kruistocht, waarvan Balfour het waagt te spreken om het oorlogsvuur aan te wakkeren.

De kleine naties worden in deze worsteling niet bevrijd,. maar vermorzeld. Evenals de armste klassen der bevolking sterven zij weg door het zwaard der Groot-machten die om hun ellende zich niet bekommeren. Met het deelnemen van Amerika aan den wereldoorlog wordt deze belangenstrijd, deze worsteling om wereldheerschappij der Groot-machten er een tusschen werelddeelen, en is de ekonomische knechting der neutralen nog slechts een kwestie van weken of maanden.

Amerika, dat niet deelneemt aan den oorlog uit menschlievendheid, maar om zijn oppermacht te doen gelden in den Stillen Oceaan, tegen Japan en tegen al wie hem mocht willen in den weg

Sluiten