Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachte, iedere schoonheid, ieder mooi geleefd leven van beteekenis, en de onmiddellijke „daad" het eenige niet."

Juist „de onmiddellijke daad is het eenige niet", zij kan, wil zij vruchtbaar en standvastig zijn, niet anders wezen als het uiterlijk getuigen, het slotakkoord van een reeks innerlijke, psychologische gebeurtenissen, waarin ons voelen en denken, dat is „onze bewustwording" zich voltrekt.

Dadendrang zonder meer vervliegt als rook, waar hij niet gedragen en beheerscht wordt door een vaste overtuiging, een levensbeschouwing.

Dadendrang zonder meer is een instinktieve innerlijke onrust, die tot een gevaarlijke opwinding kan worden van geblinddoekte reaktie. De oorlogsroes is hiervan een verschrikkelijk voorbeeld.

Bij revolutionnaire bewegingen is deze instinktieve onrust eveneens in het spel en kan slechts door een logischen gedachtengang, door een bezonnen overzien en doorgronding der omstandigheden geleid worden in de banen eener radikale hernieuwing, die blijvend is. Gevoel, gedachte, woord, daad, staan nu eenmaal tot elkaar in een natuurlijk psychisch verband, dat, waar het verbroken wordt, verwarring en machtelooze ineenzinking ten gevolge heeft. Nimmer werd dan ook, gelijk op dit moment der wereldgeschiedenis, door de gebeurtenissen ons met meer gebiedende noodzakelijkheid de eisch gesteld eener revolutionneering van den geest, van het inzicht, op den vasten grondslag van den groei onzer kennis, onzer ervaring, onzer bewustwording.

Om in staat te zijn de nieuwe wereldproblemen, zoowel die van het individu als die van zijn samenleving op te lossen, kunnen de gegevens der overlevering niet langer dienst doen. De wereldoorlog in zijn zedelijke en materieele ontwrichting is hiervoor het bewijs.

De geweldige, de in hoogste mate tragische levenservaring dezer generatie, de bloedende wonden eener als nooit te voren beproefde en gefolterde menschheid, stellen aan elke poging tot wederopbouw zedelijk en stoffelijk de allerhoogste en meest radikale eischen van hernieuwing en omvorming.

Voor hen in wie het bewustzijn der moderne wereld in haar omhoog stuwing reeds vóór den oorlog ontwaakt was, voor allen, aan wie deze ontwaking door de openbaring van den wereldoorlog gebracht is, geldt hier een niet transigneeren met verouderde op-

Sluiten