Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, daarom verschijnen daar, in plaatsen welke woestijnen genoemd worden, waar diegenen zijn, die in de wereld werken der liefdadigheid hebben verworpen, welke de „nutten" zelf zijn, geen grasscheutje noch een enkel kruid, maar louter kiezel en zand. Door nutten welke alleen in de hemelen bloeien, wordt verstaan alle goed in daad, dat van den Heer is, door liefde tot Hem, en door liefde tegenover den naaste. Elke plant daar, stelt eenen vorm van nut voor; en wat ook daarin zich vertoont van haar eerste tot haar laatste, en van haar laatste tot haar eerste, -of van zaad tot bloem en van bloem tot zaad, representeert de voortgang en de uitgebreidheid der genegenheid en tegelijkertijd haar nut van het eene doeleind tot het andere. Zij die bekwaam geweest zijn in plantkunde, scheikunde, geneeskunde en pharmacie, komen na hunnen dood in de wetenschap van de geestelijke nutten uit planten aldaar, en ook beoefenen zij die wetenschap en genieten daaruit zeer groote bekoring. Ik heb met hen gesproken, en heb van hen wonderen gehoord (A. V. 1214).

102. Uit hetgeen tot dusverre werd aangevoerd over het leven dat van den Heer is, en -over het ontstaan daaruit van alles in het heelal, kan elke wijze van hart zien, dat de natuur niets uit zich voortbrengt, maar dat zij alleen bij de productie het geestelijke dient, dat uit de Zon des hemels, die de Heer is, voortgaat, evenals -de instrumentale oorzaak hare principale oorzaak, en even als de doode kracht hare levende kracht dient. Hier uit blijkt hoezeer zij dwalen, ■die de voortplanting van dieren en de productie

Sluiten