Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De titel van mijn lezing heeft zeker bij u allereerst de gedachte opgewekt aan het bekende bijbelsch verhaal van de priestermagiërs, die in Jeruzalem kwamen en vroegen: „Waar is de geboren koning der Joden, want wij hebben gezien zijne ster in het Oosten, en zijn gekomen om hem te aanbidden" (Matth. 2:2).

Mijn rede houdt, gelijk straks blijken zal, wel verband met de koningsster van Bethlehem, — door Bileam de ster uit Jakob genoemd, — maar toch werd ik in de keuze van mijn onderwerp niet rechtstreeks door dit historie-wonder uit den *ijd van het kind«fce Jezus bepaald.

Ik bedoel met de ster in het Oosten eene vereeniging, die weinige jaren geleden in Indië is gesticht, met het doel ■contact te brengen tusschen alle menschen, die gelooven, dat binnen kort een groot-wereldleeraar, een nieuwe leider der menschheid, verschijnen zal, en al het redelijke te doen wat voor de komst van dien wereldheiland den weg kan banen, op de wijze als Johannes de Dooper eenmaal den weg voor den Messias Jezus bereid heeft.

Deze vereeniging is zeker onze eerlijke en ernstige belangstelling waardig, omdat zij beschouwd moet worden als de natuurlijke vertakking van een grootsche geestelijke tijdstrooming, die -door den wereldoorlog nog in actualiteit heeft gewonnen, namelijk de Boeddhistisch-theosofische beweging, die ten doel heeft het licht van het Oosten te ontsteken in onze westersche christen-landen.

„De meest onveranderlijke factor in de geschiedenis der menschheid," verklaarde Lovat Fraser onlangs in een artikel in •de Daily Mail onder den titel „Azië ontwaakt," „is de golving van Oost naar West, en omgekeerd van West naar Oost."

Men moet ziende blind zijn, om niet waar te nemen, dat in onzen tijd weer een wederzijdsche golving tusschen Oost en West plaats heeft, ook in staatkundig en oeconomisch opzicht.

Om welk doel voert Europa oorlog?

Terwijl aan het West-front, bij de oevers van Arne en Somme, het orkest der Creusot- en Kruppkanonnen zijn helsche muziek

Sluiten