Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den haat speelt, zijn aller oogen gericht naar de stad aan den Gouden Hoorn, „de poort van het Oosten," de stad door Dr. Kuyper onlangs genoemd de sleutel der wereldgeschiedenis: Konstantinopel! Militaire deskundigen zeggen, dat de beslissing van den oorlog in het Westen zal vallen, en wij gelooven het, maar dan zal in het Westen worden beslist, wie in het Oosten zal regeeren. Want sinds Europa door zijn eigen weelde wies, en expansie zocht voor zijn ontwikkeling in de grootdeels nog onontgonnen landen van Arabië, Perzië, Indië, China, schijnt voor de mogendheden een ster van nationale hoop in het Oosten. Duitsch!and triomfeerde, toen het in dezen oorlog den weg naar het Oosten vrijmaakte, en de eerste Balkan-trein met vlaggen getooid van Berlijn afreed. Engeland op zijn beurt juichte, toen Bagdad bezweek.

Maar hoe belangrijk deze militair-oeconomische worsteling om Oostersche sferen van invloed zij, en hoe benieuwd ieder is, hoe straks de kaart van de twee vastgegroeide werelddeelen er uit zal zien, — van onvergelijkelijk grooter beteekenis is de gelijktijdig brandende geestelijke strijd om den triomf van een wereldbeschouwing, een wereldreligie, in de zielen der menschen. De politieke oorlog zal straks, niet uit gebrek aan vuur van haat, maar uit gebrek aan brandstof, uitgewoed zijn, gelijk een brand, een koorts, een delirium, eindelijk uitgewoed is, maar dan zal eerst recht in volle kracht uitbreken de strijd tusschen het heidendom van het Oosten, en het christendom van het Westen, en het ontwakend Azië zal voor het stervend Europa een zware partij zijn.

Tot vóór kort was het christendom nog aan de winnende hand. Sinds een eeuw dorst het tot zendingsbewustzijn ontwaakte Westen den strijd aan om het nog slapend Azië te overwinnen voor het koninkrijk Gods. Turkije, Perzië, China, Japan, voor koning Jezus ! — was de strijdkreet van de kruisheffende zendingsgezanten, die in ongebroken rei naar het Oosten trokken, niet met mitrailleurs, maar met bijbels, niet op de vleugelen van den aviateur, maar op de vleugelen van den engel met het eeuwig evangelie. Nooit heeft, zelfs niet in de dagen van Paulus, de kerk zulk een offensief tegen het heidendom begonnen als in deze eeuw. De wereldoorlog, dien wij thans meeleven en meelijden, is zonder gelijkenis in de geschiedenis, maar evenzeer de

Sluiten