Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwigheid wacht ? Dan alleen hebt gij het recht uw zielsaandachr bij deze bizarre feiten te bepalen, wanneer het u er om te doen is uzelf, den mensch, uw tijd, er uit te leeren kennen, m.a/w.. wanneer ge deze dingen psychologisch zoekt te doorgronden.

De mensch is een geheimzinnig wezen, iedere mensch, ook de gewone mensch: de onbekende heer, die tegenover u in de spoorwegcoupé zijn ochtendblad zit te lezen, zonder dat hij door iets excentrieks uw aandacht trekt; de bleekewinkeljuffrouw, die met een wassen-beelden-gezicht u helpt de stof voor een nieuw mantelpak uit te zoeken; de doodbidder, die met gehuurde

plechtigheid achter de rouwkoets stapt, al die gewone menshen,

temidden waarvan wij leven, en waartoe wij ook zelf behooren, die menschen met hun ontspanningen en ruzie's, met hun sportparken en lunchrooms, zijn wondere, ondoorgrondelijke, gevaarlijke, wezens. Elk menschenhart is een mysterie. Het is als de zee, héél wijd, héél diep, de zee, die met haar golfjes stoeit op de vlakke kust, waar de strandstoelen en de badkoetsjes staan, maar straks, als de storm opsteekt, verbolgen brult, zoodat de schepeling zijn noodseinen geeft in den nacht.

Uit de onnaspeurlijke diepten van dat menschenhart komen de tegenstrijdigste dingen voort: de vredesbeweging en de wereldoorlog; de vereeniging „De Nederlandsche Vloot" en de vereeniging van dienstweigeraars; „Rein Leven" en het satanisme; vervroegde winkelsluiting naar wettelijk voorschrift en het anarchisme. In, dat menschelijk hart nu is ook geboren de gedachte: De Ster in het Oosten! Gij kunt er dus uw hart, uzelf, uit leeren kennen,, hetgeen het beginsel van alle verlossende wijsheid is.

Begin, wanneer gij „De Ster" zuiver wilt beoordeelen, u voor twee dingen te wachten; overschatting en onderschatting.

Te zwaarwichtig denken over „De Ster" moet ge niet. Voor een belangrijk deel is deze orde, en heel de Oostersche beweging, die er achter zit, een modegril van het wisselzieke menschenhart, dat de sensatie van het nieuwe noodig heeft, om op den duur het leven aan te durven. De dame, die in Liberty een snoepig Boeddhabeeldje koopt, met een groen-fiuweelen uitgave van de Tripitakai (een boeddhistische bijbel), zal straks, als de mode verandert,, met hetzelfde genoegen op haar winkeltocht een Nieuw-Testamentje.

Sluiten