Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z'n allen, gemeenschappelijk, in onderling overleg, hoe er over wordt beraadslaagd en vergaderd. Men vertelt u ook, wat ze nog niet zelve beslissen en waarom dat goed is, of niet anders kan.

Het is een resultaat, dat slechts door ervaring kan worden verkregen. De proef is hier, wat de zelfwerkzaamheid betreft, als volkomen geslaagd te beschouwen. Er zijn proeven in deze geweest, die geheel mislukt zijn, waar te veel aan de kinderen overgelaten leiding, vooral op te jongen leeftijd, tot ingrijpen heeft moeten dwingen.

Deze school is nog in een ander opzicht een proefneming. Ook in dat opzicht is ze geslaagd. Ze legt het verband tusschen stad en platteland, tusschen arbeider en boer. In de schoolcommune, in de jeugdorganisatie vormen de dorps- en de stadskinderen een geheel. In den arbeid op het land vereenigen zich gedurende den zomer de kinderen der arbeiders en boeren. Dit leidt niet slechts tot een elkander volkomen leeren begrijpen en waardeeren, maar versterkt ook den band tusschen de beide klassen in het heden.

's Middags brachten we een bezoek aan een, een uurtje verder gelegen groot landgoed, waarvan het landhuis eerst kort geleden in gebruik was genomen als school voor kinderen van jongeren leeftijd. Langs de boschrijke oevers van de Moskowa, door hoog en zwaar geboomte voerde onze weg, langs welke ons eenige van de kinderen begeleidden. We zijn hier in een der schoonste streken om Moskou. Schitterend is de ligging van deze school op den top van' een heuvel, vanwaar men van de bordessen het geheele landschap overziet. Men kan zich moeilijk de ligging van een school gunstiger denken, te midden der hooge bosschen aan een riviertje, dat aan den anderen oever begrensd wordt door bouw- en weiland. Een ideaal voor een vacantiekolonie, wat het eigenlijk voor de stadskinderen ten deele dan ook is. Want deze school is geen uitzondering. Van de honderden groote landhuizen in de omgeving van Moskou is thans het overgroote deel als school in gebruik genomen. Wat dit op zichzelve reeds voor de gezondheid der stadskinderen beteekent, is duidelijk. Ge weet nu ook, waar de Moskousche kinderen zijn, die ge in de Moskousche straten niet hebt aangetroffen.

We vonden ze nu hier. Een aantal was bezig met hout

Sluiten