Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans nog op zeer lagen trap. Dat zal door de machine natuurlijk vrij snel kunnen veranderen. Het landbouwbedrijf zal zich dus gaan ontwikkelen tot een landbouwindustrie, volkomen berustend op technisch hoog ontwikkelde landbouwmachines en op de agronomische wetenschap. Een zekere, maar zeer beperkte basis voor de arbeidsschool zal zich dus ook op de dorpen en op het platteland voor de arbeidsschool ontwikkelen. Maar dat deze basis te beperkt is, zal tevens duidelijk zijn.

Wanneer we eenige dorpen uitschakelen, die op zich zelve centra der industrie vormen en waar de arbeidsschool een uitstekende basis zal hebben, dan houden we de massa der overige dorpen over waar we slechts handwerk vinden of kleinbedrijf. Uit den aard der zaak zal dit kleinbedrijf en dit handwerk in deze dorpen eer verminderen dan vermeerderen. De industrie zal zich centraliseeren op die plaatsen, waar ze het voordeehgst produceert, wijl dit het belang der gemeenschap is. Deze dorpen en het platteland zullen voor de opvoeding van het kind de meest ongunstige plaatsen zijn. _

In deze plaatsen zal de industireele arbeidsschool zich niet kunnen ontwikkelen, dat zal onmogelijk zijn.

Voorwaarde voor de industrieele arbeidsschool is industrie, is industrieele ontwikkeling, daar slechts kan deze school bloeien en tot zijn hoogste ontwikkeling komen.

Daar helpt geen lieve moederen aan. Maar gelukkigerwijze is dit volkomen in overeenstemming met de ontwikkeling in de communistische maatschappij zelve. Deze zal moeten voeren tot de ontwikkeling van twee centra, het centrum der industrie en het centrum der landbouwcultuur op industrieele wetenschappelijke basis. Hoe snel dit gaan zal, is moeilijk te zeggen, maar dat het zal geschieden, staat onomstootelijk vast. En tusschen deze beide centra zal een uitgebreide wisselwerking bestaan. Er zullen niet zijn en blijven arbeiders, die louter in de industrie, of enkel in den landbouw werkzaam zijn. De wisseling van deze beide vormen van arbeid zal een onderdeel vormen van het karakter en wezen der nieuwe maatschappij. En ze zal ook een onderdeel vormen van het karakter der nieuwe arbeidsschool. De arbeidsschool van Oespjerskoje, die in den zomer gevestigd was op het platteland en in den winter in Moskou, zal geen uitzondering behoeven te vormen, zal niet meer zijn een geslaagde proefneming, zooals ze thans reeds is, maar zal een normale vorm van het nieuwe schoolsysteem worden, die alle bezwaren

Sluiten