Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kind en Maatschappij.

Men klaagt in de kapitalistische maatschappij vaak over de slechte resultaten van het onderwijs, en terecht. Inderdaad zou de huidige lagere volksschool, b.v. in ons land, zelfs in zijn gebrekkigen vorm, nog heel wat betere resultaten kunnen opleveren, indien niet de toestand, waarin het kind in de huidige maatschappij verkeert, daarvoor een beletsel was. Het is juist de maatschappelijke toestand van het kind, die dit onderwijs in zeer sterke mate beinvloedt. Het verband tusschen school en maatschappij is nimmer uit te wisschen. Elk onderwijzer heeft dat bij ondervinding. De stoffelijke toestand der ouders, de huiselijke verzorging, de voeding, de omgeving, ze zijn van grooten invloed. De wijze, waarop het kind gedurende den schoolplichtigen leeftijd wordt verzorgd, is een der voornaamste factoren voor de resultaten van het onderwijs. En we hebben het nu nog niet eens óver de uitbuiting van het kind in deze jaren, die ondanks de wetten, onder kapitalistische regiem daartegen gemaakt, zeker niet onbeduidend kan worden genoemd.

Ieder onderwijzer weet bovendien bij ervaring, dat het geleerde van de school niet beklijft, dat de maatschappij, zoodra ze het kind opneemt, het dermate in beslag neemt, dat de weinige ontwikkeling in de lagere school opgedaan, voor het overgroote deel snel weer verdwenen is. De opgedane wetenschap is nog niet in voldoende mate het eigendom van het kind; het komt te vroeg, in de maatschappij en daardoor is de volkschool nog voor een grooter deel waardeloos, dan ze zou behoeven te zijn.

Wil men alzoo werkelijk de school maken tot een instituut .van algemeene ontwikkeling, zooals dat onder het communisme het geval zal zijn, dan is het noodzakelijk zorgvuldig acht te geven op de maatschappelijke toestand van het kind. Maar al

Sluiten