Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOT.

We willen ons in dit geschrift beperken. Onwillekeurig dringt zich bij elk onderdeel een reeks van beschouwingen op, die men gaarne ten beste zou willen geven en ongetwijfeld ook op zichzelve van belang zijn. De toekomst van het kind beteekent immers de toekomst der geheele maatschappij, zoodat dit probleem vastzit aan elk mogelijk onderdeel onzer huidige en toekomstige maatschappijvormen. Het laatste woord over de arbeidsschool is intusschen nog niet gesproken en we hopen nog vaak in de gelegenheid te zijn, daarover het een en ander te zeggen.

De gansche paedagogiek der arbeidsschool hebben we hier onbesproken gelaten, slechts zoo nu en dan is ze even terloops, ter sprake gekomen. We hopen dit probleem echter nog afzonderlijk te behandelen, doch willen met dit geschrift aanvangen. Het is niet in de eerste plaats voor vakgenooten bestemd, maar voor arbeiders en het is vooral daarom, dat we het paedagogische deel niet in eerste instantie behandelen. In het algemeen heeft de Hollandsche arbeider nog weinig begrip van de arbeidsschool, van zijn school en het lijkt ons voor een eerste indruk beter te trachten zooveel mogelijk hem de Russische werkelijkheid te doen zien, dan altijd voor hem min of meer theoretische beschouwingen te houden over het paedagogische wezen der school. Toch zijn ook deze noodzakelijk. Want de Russische historie, de Russische werkelijkheid heeft ons reeds doen zien, dat het de arbeider zal möeten zijn, die zijn arbeidsschool opbouwt en dat hij maar zeer weinig zal kunnen rekenen op de intellectueelen, zeker niet in de eerste periode van de dictatuur.

Onze beschouwingen maken alzoo in geen enkel opzicht aanspraak op volledigheid, ze trachten slechts te wekken een eersten indruk. En ook daarbij ontveinzen we ons niet, dat we niet in staat zullen zijn den indruk ook maar eenigszins weer

Sluiten