Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vonnis van het Hof van Holland 1467: „tegen een oud wijf, die 23 jaren lang na gestolene en verlorene goederen gelesen had, hetwelk wijchelarij was en tegen het cristelyk geloof, tot pronken op het schavot en ban."

En hier hebt ge een juweel, van den Zutphenschen burgemeester Henric here thoe Gehmen uit 't jaar 1491, eenschrijvengerichttotburgemeesterenraadvanKeulen...

Ta hier is 't wel tempora mutantur.

„Eirbare vroeme inde vursichtige, gemynde, lieve vri'ende. Hyr in dem lande van Sutphen is eyn tyt van jaren herwertz zere groet ongnade, verdriet inde schalde geschiet van onweder1) inde enheben niet waell rait dair to krijgen moigen, sulkes gestraffet inde uytgerait mochte werden. Inde altehantz heb ick drossait drie wijffe eyn tyt lanck in gefencknuss sittende gehat inde noch sitten binnen der stat van Lochem, die mijn onderdrossait vaste mennigerley heeft laten versuecken mitten scarpnchter, inde doch niet ther lyluge gebrengen en kan, woewailldie selve wijve dat ganse gemeyn gerucht heben, inde die nabueren baven inde beneden hen des niet en verlaiten, sy en konnen weder makken*) md oich seggen sy van veele stonden, dair sy die selven wijve, die eyn onder syn korn, die ander in seynem stall by syn haive, inde voert der gelycken, dair sy tovery in vermoeden, befonden heben2). Inde ass men die wijve ter pijnen stelt mit trecken, rlie hacken 3) ind voert anders,

ctVClllctClCll ui" ucj.» iiv.il «... — ,

dat geyn harde manspersonen sonder te lijgen lijden en solden, ind als dat gedain is, so synt sy oer leeden so mechtig als voer der pijnen. Inde nementlic hefft die eyn vrou baven in eyn pan mit heyter torffkaelen die eyn reyse

1) Dat er toovenaars waren, die het weder konden maken, is een geloof, dat sinds langen tijd heeft bestaan en in vele landen (Afnkaansche regenmakers) voorkomt. ,

2) Dit geloof in der heksen macht en boosaardigheid duurt tot, men kan zeggen, dezen tijd voort. De door mij behandelde sage is er een goed voorbeeld van.

3) Gewone pijnigingsmiddelen.

Sluiten